Principbeslut från regeringen: Finland övergår till digital television år 2007

Pressmeddelande 04.03.2004 00.00 sv

Det är meningen att alla televisionssändningar i Finland skall vara digitala från den 31 augusti 2007. Regeringen fattade den 4 mars ett principbeslut om sina egna åtgärder vid övergången till digital televionsverksamhet.

Som utgångspunkt för sitt beslut hade regeringen att alla finländare i god tid före övergången bör ha en möjlighet att få den digitala televisionens tjänster till en rimlig kostnad och utan besvär.

Ett förverkligande av regeringens principbeslut förutsätter att Rundradion och de kommersiella aktörerna förverkligar sin del av de nödvändiga åtgärderna vid övergången.

Aktörerna i branschen bör se till att det digitala distributionsnätet har byggts ut till att täcka hela landet före slutet av hösten 2005. Regeringen utgår från att också priset på apparaterna blir lägre till augusti 2007 och att de tjänster som erbjuds tittarna blir fler.

Det är dyrt att använda två typer av sändningsteknik som går på varandra och det lönar sig därför inte att göra övergångsperioden längre. Om övergångsperioden är lång blir man också tvungen att förnya sådana apparater inom den nuvarande analoga tekniken som ändå förr eller senare tas ur bruk. Så skulle pengar på sätt och vis gå till spillo. Det är bättre att pengarna används till att öka programutbudet och göra det mångsidigare. Samtidigt avlägsnas trycket på att höja televisionslicensen.

I principbeslutet ingår en förteckning på de administrativa åtgärder och beslut som ansluter sig till övergången till digital television. Den tid vissa koncessioner för televisions-verksamhet är i kraft förlängs till övergångsperioden och användningsplanen för frekvens-områdena förändras. Inom Rundradion Ab besluter bolagets förvaltningsråd om övergången. Det torde fatta beslut om saken i mars.

Den parlamentariska arbetsgruppen för televisionsverksamhet funderar på hur finansie-ringen av Rundradion Ab skall ordnas och bolagets verksamhet tryggas vid övergången till digital television. Gruppen skall också se över de koncessionsavgifter som de kommersiella tv-bolagen betalar. Arbetsgruppens mandatperiod går ut i slutet av september.

Tidigare hade år 2006 planerats som tidpunkt för övergången till digital television. Om det finns regeringens uttalande från 1999. Den parlamentariska arbetsgruppen för televisions-verksamhet föreslog i december att övergången skall skjutas upp till augusti 2007. Regeringen stöder i sitt principbeslut arbetsgruppens åsikt.

Kommunikationsminister Leena L u h t a n e n anser det vara viktigt att man under övergångsperioden fäster uppmärksamhet särskilt vid att göra tjänsterna lättare att använda och vid tillräcklig informationsverksamhet. Kommunikationsministeriet har för aktörerna i branschen tillsatt ett samarbetsprogram, som skall planera hur tjänsterna skall bli lättare att använda, och en informationsarbetsgrupp, som skall förmedla information till medborgarna om övergången till det nya televisionssystemet.

Ministeriet påminner om att antennsystemen i många bostadsaktiebolag måste förnyas innan digitalt tittande lyckas. Vid vårens bolagsstämma i bostadsaktiebolagen skulle det vara viktigt att ta upp frågan.


Tilläggsinformation:
biträdande avdelningschef Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, 050 5550072
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 5116601
ArviD-digi-tv-klusterprogrammet; programansvariga Marjukka Saarijärvi,
tfn (09) 160 28570
Digi-tv-informationsgruppen; informationsdirektör Katariina Kivistö, tfn (09) 160 28330, 0400 502 128