Tillbaka

Proposition till lag om taxitrafik: Behovsprövning för tillstånd bibehålls, kraven för tillstånd skärps

Proposition till lag om taxitrafik: Behovsprövning för tillstånd bibehålls, kraven för tillstånd skärps

Pressmeddelande 06.04.2006 14.28 sv

I regeringens proposition föreslås att taxitillstånden och behovsprövningen för dem skall bibehållas. I det nya förslaget till taxilag skulle man dessutom skärpa kraven på att de som innehar tillstånd har gott anseende och kvaliteten på taxitjänsterna skulle för första gången defininieras i lag.

Regeringen godkände innehållet i lagpropositionen om taxitrafik den 6 april. Taxilagen är en del av en större helhetsreform av lagen om persontrafik. Avsikten är att man i nästa skede bereder en skild lag om busstrafik.

Lagpropositionen skulle göra det möjligt att slå samman stationeringsorten i två eller flere kommuner till ett trafikområde, så att taxibilarna kunde ta upp kunder från hela området, oberoende av kommungränserna. Länsstyrelsen skulle besluta om sammanslagningen.

Till exempel huvudstadsregionen kunde vara ett trafikområde. Sammanslagningen till ett trafikområde kunde vara endera en bestående eller en tillfällig lösning, som till exempel kunde gälla rusningstider. Avsikten med propositionen är att öka konkurrensen och förbättra tillgången på taxibilar.

Annars skulle tillgången på taxibilar säkras med ett körschema som fastställs av länsstyrelsen. I fortsättningen skulle man fastställa endast minimiantalet körskift. Man skulle inte längre begränsa körning utöver minimiskiften, utan taxiföretagaren skulle ha rätt att köra också då han har friskift.


Preciseringar av villkoren för tillstånd

Taxitillstånd skulle krävas för bedrivande av yrkesmässig trafik med personbil. I lagen skulle man klarare än förut definiera hurdan slags trafik som förutsätter tillstånd.

Undantagen skulle bli något fler än tidigare. Man skulle till exempel inte kräva tillstånd för sådana mindre transporter som ingår i ett företags turistservice. Inte heller för transporter som körs med museibilar skulle det krävas tillstånd. Taxitrafik med så kallade mopedbilar förbjuds i en förändring som i samband med taxilagspropositionen föreslås i lagen om persontrafik.

Det största antalet taxitillstånd skulle årligen slås fast av länsstyrelsen. Då man fastställer de kommunvisa kvoterna skulle man beakta förändringarna i efterfrågan och utbud samt hur lönsamheten i branschen utvecklas. Dessutom skulle länsstyrelserna följa med hur taxibilarna räcker till med tanke på näringslivets och kommunernas transportbehov. Man skulle också beakta responsen från konsumenterna.

Det skulle också i fortsättningen vara obligatoriskt att avlägga en kurs för taxiföretagare. Huvudregeln är att man av den som ansöker om tillstånd också skulle förutsätta arbetserfarenhet som taxiförare eller i något annat serviceyrke.

Kravet på att den som innehar taxitillstånd har gott anseende skulle skärpas, så att man skulle beakta fler typer av brott under en längre tid än tidigare. Ansökaren skall också kunna svara för sina ekonomiska förpliktelser. Det här kravet skulle anses vara uppfyllt om ansökaren inte är försatt i konkurs och han inte heller har betydande skatteskulder eller fordringar som lämnats för indrivning.

Till skillnad från tidigare skulle ett hinder för att få tillstånd också vara att den ansökandes taxitillstånd återkallats under det senaste året på grund av att det förekommit allvarliga och betydande förseelser eller försummelser i trafikutövningen.


Inga radikala förändringar i systemet för prissättning

Lagen skulle ha egna föreskrifter om kvaliteten på taxitjänster. Kvalitetskraven skulle gälla tillgången på taxibilar, bilen, förarens uppförande och körsätt, betalningssättet, passagerarens säkerhet och behov av hjälp. Också aspekter som anknyter till tillgängligheten skulle beaktas.

Taxipriserna skulle inte helt avregleras. Också i fortsättningen skulle maximitaxorna som uppbärs av konsumenterna fastställas genom förordning av statsrådet.

En ny bestämmelse som skulle tas med i lagen är taxitillståndsinnehavarens och förarens tystnadsplikt. Så skulle man på ett korrekt sätt skydda kundens privatliv och affärs- eller yrkeshemligheter.

Maximistraffet för bedrivande av olovlig taxitrafik föreslås höjas från tre till sex månaders fängelse. Förändringen skulle vara nödvändig för att förhindra grå ekonomi. Förändringen skulle också göra det möjligt för polisen att få tillträde och undersöka bokföringen hos den som bedrivit olovlig verksamhet.Ytterligare information:
avdelningschef Harri Cavén, tfn (09) 160 28500 eller 0400 607 848
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474 eller 040 837 8794
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436