null Reformen av lagen om enskilda vägar på remiss

Reformen av lagen om enskilda vägar på remiss

Pressmeddelande 30.01.2017 11.09 fi sv

Kommunikationsministeriet begär yttranden om totalreformen av lagen om enskilda vägar. Reformen syftar till att stödja uppkomsten av näringsverksamhet och att trygga dels den nödvändiga färdseln för dem som bor vid enskilda vägar, dels näringslivets transporter.

- Målet med lagreformen är att skapa förutsättningar för att utveckla och underhålla det enskilda vägnätet på ett sätt som motsvarar dagens behov. Propositionen förbättrar verksamhetsvillkoren för naturresursekonomi och övrigt näringsliv särskilt på landsbygden, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Den föreslagna lagen avses förtydliga ansvaret mellan olika aktörer då det gäller att bygga, underhålla och finansiera enskilda vägar. Som en del av moderniseringen föreslås det att kommunernas vägnämndlag ska läggas ner och att deras uppgifter ska överföras till Lantmäteriverket, jorddomstolen samt statens planerade tillstånds- och tillsynsmyndighet. Avsikten med reformen är att minska på kommunernas uppgifter.

Enligt propositionen ska det i lagen tas in bestämmelser om att landskapen och kommunerna får bilda medlings- och rådgivningsorgan för ärenden som gäller enskilda vägar. Om ändringen genomförs blir det möjligt för kommunerna, landskapen och staten att bli vägdelägare i sådana fall där de styr trafiken till enskilda vägar. Reformen borgar för ökad professionalisering inom väghållningen och sporrar till att delegera väghållningen till externa aktörer.

Som ett resultat av landskapsreformen blir det landskapen i stället för staten som ska ha hand om statsbidragen till enskilda vägar. Avsikten är att modernisera bestämmelserna om bidrag till enskilda vägar och därför ska villkoren för att få bidrag gallras. Bidragsvillkor som föreslås stå kvar är att det har bildats ett väglag för skötseln av vägangelägenheterna och att det finns tillgång till uppdaterad och öppen information om den enskilda vägen.

I reformen ska definitionen av begreppet vägrätt utvidgas så att ett väglag ska kunna bevilja tillstånd för att placera bland annat ledningar på en enskild vägs område. Det föreslås bli möjligt att grunda vägrätt förutom för att stifta färdselrätt även för att placera el- och dataledningar samt övriga konstruktioner som tjänar användningen av de fastigheter som finns på det område som vägen anses betjäna.

Ett syfte med den föreslagna lagen är också att sporra vägdelägarna till att organisera sig och till att uppdatera de administrativa uppgifterna om den enskilda vägen. Enligt förslaget ska det bli möjligt att bilda, slå samman, dela och upplösa väglag genom vägdelägarnas beslut, utan vägförrättning.

I fortsättningen ska väglagen kunna införa regler för dem själva så att det i särskilt överenskomna frågor ska vara möjligt fatta beslut som avviker från lagen.

Förslaget utgår i från att utomstående framöver ska omfattas av tillståndsplikt för att ha rätt att använda en enskild väg. Tillstånd avses likväl inte behövas för sådan tillfällig verksamhet som inte klart ökar kostnaderna för väghållningen. Tidigare har utgångspunkten varit den att enskilda vägar får användas fritt om inget förbud utfärdats. Lagändringen innebär inga ändringar i allemansrätten.

Underhållet av enskilda vägar sköts av privatpersoner, vilka även hittills har kunnat ta ut en bruksavgift av utomstående som använder vägen. Det föreslagna lagutkastet ändrar inte på situationen, men förtydligar principerna för när bruksavgifter får tas ut. I fortsättningen ska det vara möjligt att ta ut en bruksavgift när användningen av vägen inte är endast tillfällig och när kostnaderna för väghållningen växer på grund av användningen.

Remisstiden fortsätter fram till den 21 mars. Propositionen är ett led i regeringens insatser för avreglering och smidigare författningar. Lagen om enskilda vägar och de lagar som hänför sig till den avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare information:

Ari-Pekka Manninen, enhetsdirektör, tfn 050 594 2679

Kaisa Kuukasjärvi, överinspektör, tfn 050 414 0330

Eeva Ovaska, överinspektör, tfn 050 431 1354