null Regeringen effektiverar åtgärder för trafiksäkerheten - skarpare ingripanden mot rattfylleri, mer övervakning

Regeringen effektiverar åtgärder för trafiksäkerheten - skarpare ingripanden mot rattfylleri, mer övervakning

Pressmeddelande 04.10.2007 14.02 sv

Ministerierna ökar åtgärderna för trafiksäkerheten. En grupp bestående av fyra ministrar som funderat över hur man kunde förbättra säkerheten i vägtrafiken föreslår skarpare ingripanden vid fall av rattfylleri. För upprepat rattfylleri blir alkolåset ett villkor för körrätt. Den automatiska trafikövervakningen skall utökas och utvecklas.

Till ministrarnas åtgärdspaket hör också att kommunerna eventuellt får rätt att delta i övervakningen av trafiken och i att skicka ut ordningsböter. Man skall göra försök med att omedelbart ingripa i rusmedelsproblemen hos rattfyllerister som blivit fast.

Trafikminister Anu Vehviläinen, justitieminister Tuija Brax, inrikesminister Anne Holmlund och omsorgsminister Paula Risikko har tillsammans sökt lösningar för att förbättra trafiksäkerheten. I bakgrunden ligger en oro över de dystra siffrorna för vägolyckor under detta år.

Till slutet av augusti omkom 252 personer i vägtrafiken. Det är 50 fler än under motsvarande period i fjol. I synnerhet olyckorna med ungdomar inblandade har blivit fler. I rattfylleriolyckor har 60 personer omkommit, vilket är 25 personer fler än i fjol.

Kommunerna med i övervakningen

Vägavsnitten med automatisk trafikövervakning skall utökas. Nästa år är ökningen cirka 200 kilometer och efter det har de övervakade vägavsnitten en längd av totalt omkring 3000 kilometer. Också genomförandet av övervakningen skall effektiveras.

Justitieministeriet tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur kommunerna mer aktivt än i dagens läge som polisens stöd skall kunna delta i den automatiska trafikövervakningen. Då överväger man bland annat möjligheten att ge kommunen rätt att sända ordningsbot till innehavaren av ett fordon som kört överhastighet. Om fordonets innehavare motsätter sig ordningsboten sköts ärendet och utredningen av polisen, precis som för närvarande.

Dessutom utreder arbetsgruppen om detta så kallade staffrättsliga innehavaransvar borde utsträckas till att omfatta lindriga trafikljusförseelser. Man föreslår att samarbetet mellan kommunerna och polisen i fråga om kameraövervakning av trafikljus också effektiveras så, att kommunerna informerar polisen om observerade fall av körning mot rött ljus.


Användningen av alkolås utvidgas

För en förare som upprepade gånger gjort sig skyldig till rattfylleri föreslås att användning av alkolås i fortsättningen är en förutsättning för körrätt. Kommunikationsministeriet inleder beredningen av en sådan lag. Det pågående försöket med alkolås avsett för personer som gjort sig skyldiga till rattfylleri blir permanent. Inom försöket har en rattfyllerist kunnat undgå körförbud genom att installera ett alkolås i sin bil.

Den frivilliga användningen av alkolås utökas inom yrkestrafiken. För närvarande undersöks användningen i sex företag. Man samlar in uppgifter om hur säkert alkolåset fungerar och hur det passar för olika kör- och arbetsuppdrag. En förordning som trädde i kraft senaste år rekommenderar användning av alkolås vid skolskjutsar.

Polisen får precisionsalkometrar

Inrikesministeriet föreslår att den utrustning som polisen använder för trafikövervakning skall förnyas så att man snabbare än i dagens läge kan ingripa vid körning under inverkan av rusmedel. Precisionsalkometrar som skall installeras i polisernas bilar gör det möjligt att pålitligt utföra alkoholtest genast på stället. Genom att utöka testapparaturen för droger kan man också höja risken för att de som kör under droginverkan åker fast.

Inom regeringen har man preliminärt diskuterat att i tilläggsbudgeten anvisa en miljon euro för precisionsalkometrar och testapparatur för droger samt för ett system som mäter resetiden vid automatisk övervakning, ett postningssystem och för att utveckla trådlös dataöverföring.

Omedelbart ingripande i rattfylleristernas rusmedelsproblem

Den verksamhet inom hälso- och socialvården med vilken man så tidigt som möjligt ingriper i rusmedelsproblem skall utvecklas enligt regeringsprogrammet. I synnerhet i samband med granskningarna för förnyande av körkort effektiverar man användningen av så kallade mini-ingripanden. Det här innebär att man alltid för alkoholbruket på tal, känner igen en riskkonsumtion och ger råd för att minska alkoholbruket.

Man skall omedelbart ingripa i rusmedelssituationen hos de rattfyllerister som åkt fast. På vissa orter startas ett försök där polisinrättningens socialjour inom 24 timmar diskuterar med den rattfyllerist som åkt fast. Dessutom ger man stöd för att uppsöka vård och för utveckling av vården bland annat genom att man på varje ort kommer överens om arrangemangen för uppsökning av vård med polisen och social- och hälsovården.

Social- och hälsovårdsministeriets alkoholprogram koordinerar samarbetet mellan förvaltningsområdena och stöder materialproduktion för bruk av aktörerna, så som de anställda vid bilskolorna och social- och hälsovården.

Rattfylleristens bil till staten

Justitieministeriet har för avsikt att diskutera med riksåklagaren om hur man skall kunna skapa en enhetlig praxis i hela landet, så att åklagarna följer högsta domstolens riktlinjer och kräver att om en förare upprepade gånger gjort sig skyldig till rattfylleribrott skall hans bil förklaras förverkad till staten. Högsta domstolen har 2005 i sina två prejudikat dragit upp riktlinjerna för användning av denna så kallade konfiskering.


Också inrikesministeriet stöder förslaget att om en förare gjort sig skyldig till rattfylleri skall hans bil lättare än tidigare kunna förklaras förverkad till staten. Inrikesministeriet anvisar polisen om förfarandet vid konfiskering av ett fordon. Avsikten är dessutom att samarbetet mellan åklagaren och polisen blir tätare under förutredningen.

Om man inte lyckas minska problemet med rattfylleri måste ännu striktare nya åtgärder övervägas. Till dem kunde höra en temporär konfiskering som görs av polisen.Ytterligare information:

Kommunikationsministeriet
minister Vehviläinens specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325 eller 0440 581 030
chefen för trafiksäkerhetsenheten Matti Roine, tfn (09) 160 28568 eller 040 823 2109
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn (09) 160 28629 eller 0400 665 395

Justitieministeriet
minister Brax specialmedarbetare Ari Heikkinen, tfn (09) 160 67520 eller 0400 700 507
lagstiftningsdirektör Asko Välimaa, tfn (09) 160 67708
lagstiftningsrådet Katariina Jahkola, tfn (09) 160 67705
lagstiftningsrådet Aki Rasilainen, tfn (09) 160 67953

Inrikesministeriet
polisinspektör Timo Ajaste, tfn (09) 160 42304

Social- och hälsovårdsministeriet
minister Risikkos specialmedarbetare Anna Manner-Raappanen, tfn (09) 160 74157
medicinalrådet Terhi Hermanson, tfn (09) 160 73901
programkoordinator Marjatta Montonen, tfn 050 5011 260