null Regeringen fattade principbeslut om intelligenta transportsystem

Regeringen fattade principbeslut om intelligenta transportsystem

Pressmeddelande 15.04.2010 15.06 fi sv

Regeringen har fattat ett principbeslut med vilket man stärker målsättningarna
och åtgärderna enligt den nationella strategin för intelligenta transportsystem. Med det vill man koppla de möjligheter de intelligenta transportsystemen erbjuder tätt till de trafikpolitiska målen.

Genom att i stor omfattning använda intelligenta transportsystem kan staten och kommunerna nå en betydligt förbättrad produktivitet och andra fördelar. Redan den nytta som kommer av att trafiksäkerheten förbättras utgör omkring 100 miljoner euro per år. Man har beräknat att produktiviteten i trafikledshållningen ökar med 10 procent mer än den allmänna ekonomiska utvecklingen tack vare åtgärderna i strategin.

Målet med den nationella strategin för intelligenta transportsystem är att göra Finland till en betydande producent och exportör av tjänster och produkter för intelligenta transportsystem. Dessutom ska man främja ett omfattande bruk av innovationer och trygga en heltäckande och högklassig infrastruktur för de intelligenta transportsystemen.

Då trafikpolitiken förnyas är informations- och kommunikationstekniken centrala medel. Målet är att man ska förbättra trafiksystemets servicenivå och produktiviteten i trafikledshållningen. Vidare ska man förbättra trafiksäkerheten, öka bruket av kollektivtrafik, cykelåkning och gång samt främja de klimat- och miljöpolitiska målen.

En aktiv internationalisering och ett aktivt deltagande i branschens internationella verksamhet ska främjas. Dessutom ska man trygga en enkel och förmånlig tillgång på information för tjänsterna inom de intelligenta transportsystemen.

I enlighet med principbeslutet ska man genomföra spetsprojekt. Kostnaderna för dem uppskattas till sammanlagt omkring 400 miljoner euro under perioden 2010-2015.

Staten föranleds kostnader på omkring 325 miljoner euro. Av summan används drygt 200 miljoner euro för projekt som preciseras senare. Finansieringen för dem ingår i budgeten för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för 2010 och i de fastställda ramarna för statsfinanserna för åren 2011-2014.

Beträffande den resterande delen av finansieringen på omkring 100 miljoner euro fattas beslut under nästa regeringsperiod.

Genomförandet av spetsprojekten beräknar man att för kommunerna föranleder kostnader på 20 miljoner euro, för företagen kostnader på 20 miljoner euro och för användarna kostnader på 35 miljoner euro.

Ytterligare information
chefen för enheten för trafiktjänster Silja Ruokola, tfn (09) 160 28367 eller 040 580 0894
trafikrådet Seppo Öörni, tfn (09) 160 28545 eller 040 577 1179