null Regeringen föreslår ändringar i bestämmelserna om yrkeskompetens i vägtrafik

Regeringen föreslår ändringar i bestämmelserna om yrkeskompetens i vägtrafik

Pressmeddelande 16.04.2020 13.41 fi sv en

Personbil och lastbil på vägen på vintern (Bild: Juha Tuomi)

Regeringen föreslår att de krav på yrkeskompetens för lastbils- och bussförare som det föreskrivs om i körkortslagen och lagen om transportservice uppdateras så att de motsvarar EU-regleringen. Samtidigt föreslås ändringar i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

Genom ändringarna i lagen om transportservice och körkortslagen genomförs ändringarna i direktivet om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport(direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik) samt ändringarna i direktivet om körkort. Det föreslås att en del av ändringarna genomförs genom ändringar i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

Ändringen av direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik gäller bland annat innehållet i och sätten att genomföra utbildningar för yrkeskompetens, särskilt användningen av informations- och kommunikationstekniska verktyg i utbildningen, ömsesidigt erkännande av fortbildning i en annan medlemsstat och utbyte av information mellan medlemsstaterna i tillsynssyfte. Dessutom preciserar ändringarna i direktivet de situationer där yrkeskompetens inte krävs.

Ändringarna i direktivet om körkort hänför sig till ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik.

Även ändringar som inte föranleds av direktivet

Regeringen föreslår dessutom att det samtidigt görs vissa ändringar som inte beror på direktivet. De viktigaste av dem är en ändring av lagen om transportservice i fråga om förvaring av dokument som gäller lastbilsförares och bussförares yrkeskompetens samt ett tillägg till körkortslagen enligt vilket epileptiska anfall som förekommer nattetid ska jämställas med epileptiska anfall i vaket tillstånd vid bedömningen av förarens hälsa. Genom ändringarna i körkortslagen preciseras dessutom detaljerna i fråga om förvaring av elevbokföringen i bilskolor.

Vad händer härnäst?

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen den 16 april 2020 med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och lagen om transportservice.

Propositionen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats. Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Lagändringarna avses huvudsakligen träda i kraft den 23 maj 2020.

Ytterligare information:

Saara Louko, specialsakkunnig, tfn 050 530 1472

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 050 478 4820

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter @Wirensini