Tillbaka

Regeringen föreslår att koncessionerna för postverksamhet slopas

Regeringen föreslår att koncessionerna för postverksamhet slopas

Nyhet 03.03.2016 14.51 fi sv

Regeringen föreslår att de koncessioner för postverksamhet som beviljas av statsrådet slopas. Postverksamhet som gäller brevförsändelser kräver i fortsättningen anmälan till Kommunikationsverket.

Postmarknaden öppnades för konkurrens genom postlagen 2011. Genom att slopa det nuvarande administrativt betungande koncessionssystemet sänks tröskeln för att etablera sig i branschen. De nuvarande koncessionsvillkoren anses förhindra eller bromsa möjligheterna för postföretag att etablera sig i branschen eller inleda verksamhet. I praktiken har ingen av de nya aktörerna inlett postverksamhet på grund av de noga avgränsade villkoren.

Regeringen lämnade den 3 mars en proposition med förslag till lag om ändring av postlagen till riksdagen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016. Förslaget om ändring av postlagen ingår i regeringens avregleringsprojekt.