Tillbaka

Regeringen föreslår att koncessionerna för postverksamhet slopas

Regeringen föreslår att koncessionerna för postverksamhet slopas

Pressmeddelande 03.03.2016 13.36 fi sv

Regeringen föreslår att de koncessioner för postverksamhet som beviljas av statsrådet slopas. Postverksamhet som gäller brevförsändelser kräver i fortsättningen anmälan till Kommunikationsverket.

Postmarknaden öppnades för konkurrens genom postlagen 2011. Genom att slopa det nuvarande administrativt betungande koncessionssystemet sänks tröskeln för att etablera sig i branschen. De nuvarande koncessionsvillkoren anses förhindra eller bromsa möjligheterna för postföretag att etablera sig i branschen eller inleda verksamhet. I praktiken har ingen av de nya aktörerna inlett postverksamhet på grund av de noga avgränsade villkoren.

Regeringen lämnade den 3 mars en proposition med förslag till lag om ändring av postlagen till riksdagen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016. Förslaget om ändring av postlagen ingår i regeringens avregleringsprojekt.

Det föreslås att postlagen ska innehålla de skyldigheter som för närvarande ingår i koncessionerna så att det föreskrivs att brev ska förses med märkningar så att de kan särskiljas från andra postföretags försändelser och att försändelser som har utdelats felaktigt ska returneras.

Anmälan till Kommunikationsverket ska endast gälla de företag som inleder sin verksamhet efter det att lagen har trätt i kraft. De nuvarande koncessionshavarna behöver inte göra anmälan om inledande av verksamhet.

Även den gällande skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och skyldigheterna i anknytning till det ska fortfarande gälla, och Kommunikationsverket behöver inte utse tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster eller fastställa skyldigheter för dem.

Reformen av postlagen genomförs i två skeden, varav den proposition som nu lämnas är det första. Det andra skedet omfattar ändringar som gäller t.ex. tillgången till postnummerdatabaser och överlåtelse av uppgifter i adressregister. I det andra skedet utvärderas också tillgången till postutdelningsnätet och omfattningen av de samhällsomfattande tjänsterna.

Ytterligare information:

Tomi Lindholm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2021

Laura Eiro, enhetschef, tfn 0295 34 2668