Regeringen föreslår lättnader i inrikes virkestransporter

Pressmeddelande 21.04.2022 13.20 fi sv

(Bild: Elena Noeva, Shutterstock)

Regeringen lämnade den 21 april 2022 en proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition av den 7 april 2022 med förslag till ändring av spårtrafiklagen.

I denna proposition föreslås det att 80 § i spårtrafiklagen ändras så att vagnmateriel som används för transport av virke som internationella järnvägstransporter tillfälligt ska kunna användas också för virkestransporter inom Finland, om vagnmaterielen ägs av sådana skogsindustriföretag som är verksamma i Finland eller av ett av dessa helägt men i tredjeland verksamt dotterbolag.

Vid virkestransporter inom Finland ska det vara tillåtet att använda också sådan materiel som ett i Finland verksamt skogsindustriföretag eller en i Finland verksam avsändare har ingått ett hyresavtal om med en inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet verksam materielägare.

Importen av råvirke från Ryssland har upphört på grund av invasionen av Ukraina och de sanktioner som påförts i samband med den. Råvirke har importerats från Ryssland till Finland med sådan vagnmateriel för internationell trafik som för närvarande inte kan användas vid inrikes järnvägstransporter.

Genom lagändringen underlättas situationen inom skogsindustrin nu när de internationella virkestransporterna ersätts med transporter av inhemskt råvirke.

Det är fråga om ett temporärt undantagsförfarande som ska gälla till och med den 31 december 2026. Under denna tid ska de skogsindustriföretag och järnvägsföretag som är verksamma i Finland skaffa vagnmateriel som överensstämmer med EU-kraven för inrikes virkestransporter, för att man ska kunna avstå från det temporära undantagsförfarandet senast inom den föreslagna tidsfristen.

Propositionsutkastet var ute på remiss den 24–30 mars 2022.

Vad är nästa steg?

Behandlingen av regeringspropositionen börjar med enremissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagenswebbplats.

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling och när betänkandet är klart fortsätter behandlingeni plenum.

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt efter att den föreslagna lagen antas av riksdagen.

Ytterligare information:

Risto Saari, trafikråd, tfn 040 829 8132, risto.saari(a)gov.fi

Emil Asp, enhetsdirektör, tfn 040 509 9757, emil.asp(a)gov.fi