null Regeringen föreslår skärpta mottagningsvillkor för avfall i hamnar

Regeringen föreslår skärpta mottagningsvillkor för avfall i hamnar

Pressmeddelande 03.05.2021 11.09 fi sv en

Regeringen föreslår ändringar i miljöskyddslagen för sjöfarten. Målet är att förbättra mottagningen av avfall i hamnar. En viktig ändring är att skyldigheten att ta emot fartygsavfall utvidgas till att omfatta kusthamnar och inlandshamnar för småbåtar med 25–49 platser. Regeringen gav sin proposition till riksdagen den 29 april 2021.

I miljöskyddslagen för sjöfarten görs de ändringar som förutsätts i EU:s reviderade direktiv om fartygsavfall ((EU) 2019/883). Nedskräpningen av haven är ett växande problem och EU strävar efter att ta itu med problemet också genom att effektivisera avfallshanteringen i hamnarna. Avsikten är att styra båtfarare och sjöfolk till att regelbundet leverera avfallet till hamnar. Regleringen minskar nedskräpningen av Östersjön och Finlands insjöar, och mängden plast och näringsämnen som slängs i vattendragen.

Ändringarna gäller i synnerhet små hamnar, såsom småbåtshamnar, fiskehamnar samt hamnar som används av förbindelsefartyg och vattenbussar. De minsta småbåtshamnarna, såsom båtplatser och stug- och gårdsbryggor ska lämnas utanför bestämmelserna. Regleringen som gäller handelssjöfart förblir i huvudsak oförändrad, men avfallshanteringskraven som gäller hamnar preciseras.

Dessutom ska det föreskrivas om att de coronarelaterade ändringar i lagen om sjöfartsskydd och fartygsregisterlagen som införts temporärt 2020 ska bli permanenta. I fortsättningen kan en säkerhetskontroll av ett fartyg enligt lagen om sjöfartsskydd utföras förutom av Transport- och kommunikationsverket även av ett erkänt klassificeringssällskap.I fartygsregisterlagen föreslås ändringar som gäller kopior av åtkomsthandlingar och avförande av fartyg ur registret. I fortsättningen ska fartyget kunna registreras med en kopia av åtkomsthandlingen medan den ursprungliga handlingen lämnas till myndigheten i efterhand. Samtidigt görs tekniska ändringar i fartygssäkerhetslagen och lagen om marin utrustning.

Centrala förändringar i hanteringen av avfall i hamnar

1. I fortsättningen bör alla hamnar kunna ta emot avfall från fartyg som använder dem. Tidigare har regleringen inte gällt småbåtshamnar med färre än 50 platser, men nu ska gränsen vara 25 båtplatser. Privata stug- och gårdsbryggor, båtplatser, stugförbindelsebryggor, gemensamma stränder samt butiks- och restaurangbryggor som används för kortvarig förtöjning ska lämnas utanför regleringen. I hemmahamnar bör det finnas en mottagning av oljigt och farligt avfall, blandavfall och toalettavfall. Detta motsvarar det nuvarande kravet på småbåtshamnar med minst 50 platser. I gästhamnar bör blandavfall och toalettavfall tas emot. Liksom för närvarande ska den som driver en hamn kunna avtala om användningen av en mottagningsanordning i närområdet.

2. Skyldigheten att ta emot avfall utvidgas till fiskehamnar samt förbindelsefartygs- och vattenbusshamnar, vilka inte omfattas av den nuvarande regleringen.

3. Alla hamnar bör utarbeta en avfallshanteringsplan för fem år i stället för den nuvarande treåriga planen.

4. I hamnar för handelssjöfart ska kraven på mottagning av avfall preciseras. Ett nytt krav är det krav på att hamnarna ska ta emot också bioavfall, papp och papper samt andra kommunala avfall. Reglerna som gäller handelssjöfart, såsom anmälan av hamnuppgifter till EU:s system för hantering av information inom sjöfarten, hamnars skyldighet att kvittera fartyg för avlämnat avfall och befrielserna för fartyg, ska förenhetligas på unionsnivå.

Överföring av skadliga laster till sjöss övervakas noggrannare

I miljöskyddslagen för sjöfarten föreskrivs det om överföring av oljelast från ett fartyg till ett annat i enlighet med MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening av havet. I fortsättningen ska den nationella regleringen gälla alla överföringar av farligt respektive skadligt gods, såsom överföring av biodrivmedel, kemikalier, avfall och andra skadliga och farliga laster. Överföringarna ska begränsas till vissa särskilt utsedda områden. Om överföringen ska meddelas på förhand för att myndigheterna vid behov ska ha möjlighet att ingripa i farliga överföringar. Kraven ska också gälla bränsleleveranser från ett fartyg till ett annat i en hamn eller till sjöss.

Dessutom effektiviseras övervakningen av bränsleleverantörer i enlighet med svaveldirektivet. Provtagningen utvidgas till att omfatta bränsleleveranser och sanktionsmöjligheten utvidgas till att också gälla bränsleleverantörer som bevisligen har levererat bränsle med hög svavelhalt som inte uppfyller kraven. Avsikten är att separat föreskriva om en administrativ sanktionsavgift för svavelutsläpp.

Det geografiska tillämpningsområdet för oljeutsläppsavgiften utvidgas till insjöar, medan avgiften i nuläget endast har kunnat påföras för utsläpp till havs.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling i kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Det ska också göras ändringar i förordningen om miljöskydd för sjöfarten. Kommunikationsministeriet tar emot utlåtanden om utkastet till förordning till och med den 25 maj 2021.

De ändringar i den nationella lagstiftningen som fartygsavfallsdirektivet förutsätter ska vara i kraft den 28 juni 2021, varvid lagen och förordningen ska träda i kraft. Även ändringarna i fartygssäkerhetslagen och lagen om marin utrustning ska träda i kraft den 28 juni 2021. Ändringarna i fartygsregisterlagen och lagen som gäller sjöfartsskydd ska träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:

Laura Sarlin, specialsakkunnig, tfn 050 447 7597, laura.sarlin(at)lvm.fi, Twitter @SarlinLaura

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen