Regeringen främjar utbyggnaden av bredbandsförbindelser – principbeslut om den nationella bredbandsstrategin

Pressmeddelande 29.01.2004 00.00 sv

Alla finländare borde ha tillgång till snabba och lätthanterliga dataförbindelser till ett rimligt pris före utgången av år 2005. Enligt den nationella bredbandsstrategin borde det i Finland vid det laget finnas en miljon bredbandsanslutningar. Beträffande användning av och tillgång på snabba dataförbindelser skall Finland lyftas fram som ett föregångsland i Europa.

Statsrådet fattade den 29. januari ett principbeslut om den nationella bredbandsstrategin. Strategin utgör en central del av regeringens politik för informationssamhället.

Utbyggnaden av bredbandet skall främjas med många olika åtgärder. Konkurrensen i alla kommunikationsnät och mellan dem skall främjas. Ny bredbandsteknik skall tas i bruk snabbare och utbudet av tjänster och innehåll i näten skall ökas. Användarnas datasäkerhet och kunnande skall utvecklas. Regeringen har ett program på femtio åtgärder för genomförandet av bredbandsstrategin.

Kommunikationsmininster Leena Luhtanen betonar innehållets betydelse för utvecklingen av bredbandet.
- Tjänsterna och innehållet är nödvändiga och kommer i första hand. Om de saknas har inte heller bredbandet någon betydelse, konstaterar Luhtanen.

Principbeslutet om den nationella bredbandsstrategin bygger på det förslag som en bredbasig arbetsgrupp lade fram i december 2003. Strategiförslaget gav upphov till ett stort antal utlåtanden. Också medborgarna hade möjlighet att kommentera det bl.a. genom diskussion på webben. I utlåtandena betraktades strategiförslaget som heltäckande och grundligt och dess breda betraktelsesätt som gott.

Under remissrundan kom det i synnerhet kommentarer om samhällsfinansieringen för genomförandet av strategin. Utgångspunkten för strategin är att bredbandsförbindelserna i huvudsak skall byggas ut som kommersiell verksamhet. Landskapsförbunden och kommunerna har en central roll för utvecklingen av regionerna. För dem uppgörs gemensamma anvisningar för hur offentliga medel skall användas. Enligt strategin skall landskapsförbunden göra upp en bredbandsstrategi för sin egen region. Staten fortsätter också med sitt ekonomiska stöd och utvecklar det vidare för de områden där bredbandet inte utvecklas på kommersiell grund.

Man strävar till att bredbandet skall byggas ut med teknologiskt neutrala medel. Till det förhöll sig de flesta som uttalade sig positivt. Remissinstanserna hade olika åsikter om ifall infrastrukturen för bredband borde utvecklas utgående från de nuvarande telenäten eller ifall samhället borde stöda byggandet av ett helt nytt nät av optisk fiber med överlägsen överföringsförmåga för datakommunikationsbruk. I enlighet med bredbandsstrategin utreder regeringen möjligheterna att främja bruk av optisk fiber för hushållens dataöverföring, men ger inte den tekniken företräde.

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för uppföljningen av bredbandsstrategin. Uppföljningen och rapporteringen fortsätter till slutet av regeringsperioden.

I början av detta år fanns det i Finland 490 000 bredbandsanslutningar.