null Regeringen satsar på att förbättra sjösäkerheten på Östersjön

Regeringen satsar på att förbättra sjösäkerheten på Östersjön

Pressmeddelande 01.04.2009 16.30 fi sv

Säkerheten på Östersjön kan utvecklas genom att man aktivare deltar i det internationella samarbetet inom sjöfarten, att man utvecklar övervakningen och styrningen av fartygstrafiken samt att man förbättrar beredskapen för oljebekämpning.

Regeringens trafik- och kommunikationspolitiska arbetsgrupp beslutade den 1 april om innehållet i åtgärdsprogrammet för att förbättra sjösäkerheten på Östersjön.

I fortsättningen ska man bättre än tidigare beakta yrkesfolkets kunnande och de mänskliga faktorerna inom sjöfartsbranschen. På de här områdena behövs både internationella och nationella åtgärder. Finland bör inom den Internationella sjöfartsorganisationen IMO betona att då man gör upp behörighetskrav för besättningarna ska man beakta särdragen i Östersjöområdet.

Beredskapen för sjöräddning på Östersjön ska göras effektivare genom att man sätter i kraft nationella bestämmelser om upprätthållande av funktionsdugligheten hos ett skadat fartyg. Också samarbetet mellan de myndigheter som svarar för sjöräddningen i Östersjöområdet bör öka.

För att förbättra beredskapen för oljebekämpning bör man öka det nationella myndighetssamarbetet och befrämja rekommendationer från Östersjöns skyddskommission HELCOM. Man bör också satsa mer än tidigare på den utrustning som behövs för oljebekämpning.

Övervakningen och styrningen av fartygstrafiken på Östersjön ska utvecklas. I arbetet bör man beakta de nyaste forskningsrönen och metoderna. Det obligatoriska anmälningssystemet för fartyg på Finska viken ska utvecklas tillsammans med Estland och Ryssland. Dessutom gör man tillsammans med Sverige upp en plan för att utveckla rutter och styrning av trafiken i Kvarken.

I åtgärdsprogrammet betonas också att Finland bör öka sin aktivitet i synnerhet inom EU och IMO. Också det tredje paketet för sjöfarten som man enats om i EU bör effektivt sättas i kraft, så att det förbättrar sjöfartens säkerhet.

Ansvaret för genomförandet av programmet fördelas på flera olika ministerier. Varje ansvarigt ministerium ska beakta programmet då man planerar verksamheten inom respektive förvaltningsområde. Programmet genomförs i första hand inom ram- och bugetfinansieringen för förvaltningsområdet vid varje ministerium.

Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260
rådet för internationella ärenden Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn 0400 659 324