null Regeringen understöder EU:s avsikter att förbättra passagerarnas rättigheter

Regeringen understöder EU:s avsikter att förbättra passagerarnas rättigheter

Pressmeddelande 05.03.2009 13.39 fi sv

Regeringen understöder EU:s förslag, med vilket man förbättrar rättigheterna för passagerare i sjö- och insjötrafik. Regeringen överlämnade den 5 mars en skrivelse i ärendet till riksdagen.

Avsikten med EU:s förslag till förordning är att klargöra vilka rättigheter passagerarna har, särskilt de passagerare som är handikappade och rörelsehämmade, samt vilka förpliktelser trafikidkaren har gentemot passagerarna. Med förordningen skulle man också göra upp regler för trafikidkarens skyldigheter i fall då resan fördröjs, avbryts eller inhiberas.

Dessutom har man för avsikt att med hjälp av förslaget bland annat skapa klarhet i hur ett företag som bedriver trafik bör informera kunderna då det blir förändringar i tidtabellerna.

Ännu i det här skedet är det till en del svårt att bedöma vilka effekter förslaget medför för trafikidkarna och passagerarna. En förbättring av rättigheterna för handikappade passagerare skulle ändå sannolikt i någon mån förorsaka kostnader för trafikidkaren. Kostnaderna skulle i huvudsak bero på assistensförpliktelsen och utbildning samt i någon mån på informationsplikten.

Regeringen understöder förslaget, eftersom en förbättring av konsumenternas rättigheter och de rörelsehämmade passagerarnas ställning är förenliga med Finlands regerings riktlinjer.

Regeringen understöder EU:s målsättning, att passagerarnas rättigheter i alla former av trafik skulle vara möjligast likadana, men ändå så att särdragen för de olika formerna av trafik beaktas så väl som möjligt. På grund av fartygstrafikens särdrag borde man ännu precisera reglerna och göra dem klarare.

Ytterligare information: rådet för internationella ärenden Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013, överinspektör Tiina Jokinen, tfn (09) 160 28661