null Regeringen vill säkerställa kontinuerliga transporter om Storbritannien träder ut ur EU utan avtal

Regeringen vill säkerställa kontinuerliga transporter om Storbritannien träder ut ur EU utan avtal

Pressmeddelande 25.01.2019 14.02 fi sv en

Flygplan och kontrolltorn (Bild: Shutterstock)

Regeringen anser att det är viktigt att Europeiska unionen förbereder sig på de inverkningar luftfarten och godstransporter på väg står inför om Storbritannien träder ut ur unionen utan avtal.

Den 19 december 2018 lämnade Europeiska kommissionen förslag till förordningar om luftfart och luftfartssäkerhet samt om godstransporter på väg som en del av det paket som man förbereder sig med ifall Storbritannien lämnar unionen utan ett utträdesavtal. Förordningarna föreslås gälla en viss övergångsperiod för att säkerställa att luftfarten och godstransporterna på väg kan fortgå i ett avtalslöst läge efter utträdesdagen.

Den 24 januari 2019 lämnade regeringen skrivelser till riksdagen om kommissionens förslag till förordningar.

Medlemsländernas olika behov bör beaktas i luftfarten

Med förslaget till förordning om luftfart säkerställs de s.k. grundläggande förbindelserna för luftfart. Med detta avses direkta flygningar mellan Storbritannien och respektive medlemsland samt flygningar över och tekniska mellanlandningar inom Storbritanniens och EU:s territorium. Förutsättningen är att Storbritannien ger dem som bedriver luftfart inom EU motsvarande rättigheter och garanterar jämlika konkurrensförutsättningar. Trots EU:s beredskapsåtgärder kan Storbritanniens utträde ur EU ha inverkningar på hur smidigt luftfarten fungerar i synnerhet när det gäller anslutningsflyg via Storbritannien.

Regeringen anser att det är nödvändigt att säkerställa de grundläggande förbindelserna i ett läge där man inte har något avtal.

Regeringen kan godkänna att tillfälliga arrangemang med Storbritannien fastställs genom EU-förordning, men anser att denna förordning inte får inverka på behörighetsfördelningen mellan medlemsländerna och Europeiska unionen i fortsättningen då man avtalar om transporträttigheter med tredje länder.  I synnerhet för en så liten och avlägsen medlemsstat som Finland är det viktigt att även i fortsättningen flexibelt kunna avtala om sådana luftfartsförbindelser med tredje länder som är nödvändiga med avseende på bilateral tillgänglighet.

I förslaget till förordning som gäller luftfartssäkerhet föreslås att giltighetstiden för vissa tillstånd och godkännanden som gäller luftfartsutrustning och -organisationer ska förlängas om Storbritannien drar sig ur EU. Regeringen stöder målen i propositionen och anser det vara befogat att giltighetstiden för tillstånden och godkännandena förlängs. Det väsentliga är att man med åtgärderna strävar efter att minska de störningar utträdet orsakar på luftfartsmarknaden.

Grundläggande förbindelser ska säkerställas inom godstransporter på väg

I förordningsförslaget om godstrafik på landsvägarna föreslår kommissionen att godstrafiken mellan Storbritannien och EU ska grunda sig på ett tillfälligt arrangemang där man utför bilaterala transporter till slutet av år 2019 enligt nuvarande EU-bestämmelser. Cabotageverksamhet kommer dock inte att tillåtas. Förslaget till förordning tillåter inte heller, så länge det är giltigt, bilaterala avtal mellan Storbritannien och medlemsländerna.

Regeringen anser att det är nödvändigt att säkerställa de grundläggande förbindelserna och minimera störningarna i ett läge där Storbritannien träder ut ur Europeiska unionen utan avtal. Propositionen kommer för en viss tid att garantera den bilaterala godstransporten på landsvägar mellan unionen och Storbritannien, vilket regeringen anser är bra. Samtidigt anser regeringen att förslaget till förordning inte får påverka medlemsländernas rätt att överlag ingå bilaterala vägtrafikavtal som tillgodoser transportbehov med tredje länder.

Vid en närmare formulering av samtliga förslag till direktiv är det enligt regeringen viktigt att bestämmelserna om överföring av befogenhet är tydliga och att de befogenheter som överlåts till kommissionen är avgränsade på ett lämpligt sätt, så att inte sådan lagstiftningsbehörighet som hör till medlemsstaterna och Europaparlamentet de facto överlåts till kommissionen.

Ytterligare information:

Päivi Jämsä, ledande specialsakkunnig, tfn 0295 34 2138 (luftfart)
Veli-Matti Syrjänen, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2124 (vägtransporter)
Jorma Hörkkö, regeringsråd, tfn 0295 34 2503 (vägtransporter)