null Regeringens proposition om genomförandet av EU:s rörlighetspaket på remiss

Regeringens proposition om genomförandet av EU:s rörlighetspaket på remiss

Pressmeddelande 12.05.2021 15.32 fi sv

(Kuva: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till lag om det nationella genomförandet av EU:s rörlighetspaket för vägtransporter och om beställarens ansvar i fråga om transporter. Avsikten är att genom propositionerna ändra lagen om transportservice, lagen om utstationering av arbetstagare och lagen om överlastavgift.

Det utkast som sänts på remiss hänför sig till de ändringar i det sociala regelverket och marknaden i fråga om vägtransporter som rörlighetspaketets EU-bestämmelser för med sig i den finska lagstiftningen.

Utöver genomförandet av rörlighetspaketet ska man genom propositionen förverkliga regeringsprogrammets skrivningar om bekämpning av grå ekonomi genom att utvidga beställarens ansvar för körningar med överlast och brott mot kör- och vilotider.

Samtidigt är avsikten också att stärka registreringsskyldigheten för tjänsteleverantörer som bedriver godstrafik med lätta nyttofordon under 3,5 ton samt registreringsskyldigheten för fordon i yrkesmässig trafik i fråga om tjänsteleverantörer och innehavare av person- och godstrafiktillstånd.

Syftet med propositionen är att förenhetliga det sociala regelverket och marknaden i fråga om vägtransporter på EU:s inre marknad och tillämpningen av dessa i medlemsländerna, främja rättvis och jämlik konkurrens samt förbättra tillsynsmyndigheternas verksamhetsförutsättningar och trafiksäkerheten.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 23 juni 2021. Utlåtanden om lagutkastet kan lämnas på webben på www.utlåtande.fi. Alla organisationer och privatpersoner kan lämna utlåtanden.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 februari 2022.

Ytterligare information:

Veli-Matti Syrjänen, trafikråd, tfn 050 470 7708

Elisa Vornanen, specialsakkunnig, tfn 050 511 6405

Mari Starck, specialsakkunnig, tfn 050 478 1164