null Registreringsförfarandet skärps för segelbåtar och motorseglare

Registreringsförfarandet skärps för segelbåtar och motorseglare

Pressmeddelande 31.05.2007 15.15 sv

Alla minst 5,5 meter långa segel- och motorbåtar skall i fortsättningen registreras. Också farkoster med en motoreffekt på minst 15 kilowatt, det vill säga mer än 20 hästkrafter, bör föras in i båtregistret.

Den nya lagen träder i kraft den 1 oktober 2007 då också registreringen av farkoster inleds. Uppgifter om farkoster som inte tidigare har registrerats bör föras in i registret före början av oktober 2008.

Statsrådet godkände förordningen om båtregistret den 31 maj. I förordningen anges bland annat vilka uppgifter som skall föras in i registret och den myndighet som är ansvarig för att registret fungerar, det vill säga Västra Finlands länsstyrelse. Registreringssystemet utarbetas som bäst.

Båtens ägare bör sköta om registreringen och göra den anmälan som behövs till magistraten. Om båten inte tidigare funnits i registret uppbärs av ägaren en registreringsavgift som för närvarande är 27 euro. Bestämmelser om avgiften har utfärdats genom förordning av finansministeriet.

Också uppgifterna om sådana båtar som redan finns i registret skall uppdateras i överensstämmelse med den nya lagen; det bör göras före början av oktober 2010. Uppgifterna kan kompletteras avgiftsfritt fram till början av oktober 2008. Enligt lagen skall båtägaren bland annat uppge sin personbeteckning till registret.

Till följd av lagändringen kommer ca 30 000 nya båtar att omfattas av registreringsplikten. Registreringsskyldigheten gäller också farkoster som ägs av staten och kommunerna.

Stöder övervaknings- och räddningsverksamheten

Lagändringen föregicks av en omfattande remissbehandling, under vilken organisationerna i båtbranschen hade möjlighet att ge sina synpunkter i frågan. I huvudsak understödde de en utvidgning av registret.

Den ändrade registreringspraxisen stöder övervaknings- och räddningsverksamheten och ökar säkerheten till sjöss. Om man till exempel upptäcker allvarliga brister hos en viss båttyp får man med hjälp av registret effektivt ut informationen till de berörda båtägarna. Den nya lagen hjälper också polisen att reda upp båt- och motorstölder.

På lång sikt minskar ändringen också byråkratin: båtägare som flyttar behöver inte längre anmäla det till registret. Tidigare har en båtägare som flyttar från ett län till ett annat varit tvungen att anmäla det, trots att båtens förvaringsplats och användning inte har ändrats.Ytterligare information:
sjöfartsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491 eller 040 572 0166