Risken att omkomma i trafiken är mångdubbelt större än i arbetslivet och under fritiden

Pressmeddelande 14.08.2008 15.58 fi sv

Risken att omkomma i trafiken är i förhållande till den använda tiden omkring tio gånger så stor som i arbetslivet och dubbelt så stor som under fritiden.

I trafiken har risken att omkomma emellertid minskat betydligt under de senaste åren. Till exempel för fotgängare och cyklister hade risken att omkomma under perioden 2004-2006 minskat med en tredjedel jämfört med perioden 1997-1999. Det här framgår ur en undersökning som kommunikationsministeriet låtit göra, där man jämförde säkerheten i trafiken med andra aktiviteter. Undersökningen gjordes i samarbete med Vägförvaltningen, Luftfartsförvaltningen, Banförvaltningscentralen och Järnvägsverket.

Den största risken att råka ut för en dödsolycka har motorcyklisten och sannolikheten för det har ökat under de senaste åren. Också gång-, cykel- och mopedtrafiken leder fortfarande statistiken. Räknat enligt resans längd är det tryggast att färdas med tåg eller flyg.

Under åren 2004-2006 omkom årligen cirka 400 personer i trafiken. Av dem omkom de flesta i vägtrafiken, i medeltal 368 personer. I tågtrafiken omkom 23 personer endera vid olyckor i plankorsningar eller då de olovligt promenerade längs banan. Inom luftfarten omkom sju personer.

Mest arbetsolyckor inträffade i byggnadsbranschen och trafiken. Under perioden 2003-2005 omkom i medeltal 39 personer per år på arbetsplatsen, på resor under arbetet omkom sex personer och på arbetsvägen 24.

Säkerheten i Finlands vägtrafik var år 2005 bättre än i EU i medeltal. Jämfört med de andra nordiska länderna var säkerheten i Finland sämre både i förhållande till invånarantalet och antalet körda kilometer. Också inom järnvägstrafiken skedde i Finland fler dödsfall än i de andra nordiska länderna i förhållande till invånarantalet.

Då man uppställer mål för trafiksäkerheten i Finland har det föreslagits att trafiken borde vara lika trygg som arbetslivet i medeltal.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Leif Breilinson (kommunikationsministeriet), tfn (09) 160 28572, 0400 717314
specialforskare Harri Peltola (VTT), tfn 040 506 9064