Sammanlagt 46 projekt för att främja hållbar och säker mobilitet påbörjas med hjälp av statsunderstöd

Pressmeddelande 14.02.2023 09.00 fi sv en

Bild: Karavanov_Lev, Shutterstock / LVM

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat statsunderstöd för mobilitetsstyrning och trafiksäkerhetsprojekt samt för program för främjande av gång och cykling på olika håll i Finland. Totalt beviljades cirka 1,5 miljoner euro i understöd. Målet är att påverka människors val av transportmedel, stödja hållbar mobilitet och förbättra utvecklingen av lokalt trafiksäkerhetsarbete.

För år 2023 har Traficom beviljat statsunderstöd för mobilitetsstyrning och trafiksäkerhetsprojekt samt för kommunspecifika program för främjande av gång och cykling till sammanlagt 46 olika projekt.

"Det är fint att det på olika håll i Finland finns vilja att utveckla allt bättre och säkrare former av mobilitet. Det behövs nya initiativ för hållbara transportsätt. En smidigare gång- och cykeltrafik främjar även folkhälsan", säger kommunikationsminister Timo Harakka.

"Med understöden kan vi på ett mångsidigt sätt stödja olika försök och utvecklingsåtgärder i kommunerna som har den bästa insikten i sina invånares vardag och olika trafikantgruppers behov och möjligheter. Många av projekten är en del av ett långsiktigt arbete och baserar sig på kommunernas egna strategier och visioner gällande välfärd, klimat, hållbar mobilitet och trafiksäkerhet”, säger direktör Pipsa Eklund.

Understöd för stärkande av hållbara färdsätt till 25 projekt 

Stöd för mobilitetsstyrning kan sökas för olika projekt vars syfte är att påverka människors val av färdsätt och stärka hållbara mobilitetsvanor genom att öka kunskapen eller genom serviceförsök. Totalt cirka 1,04 miljoner euro beviljades nu i understöd till 25 olika projekt. Projekten utförs av kommuner, samkommuner och organisationer.

”Vi fick sammanlagt 46 ansökningar. Det kom in många bra ansökningar och intresset och viljan att utföra mobilitetsstyrningsprojekt är större än våra möjligheter att bevilja understöd. I de mobilitetsstyrningsprojekt som nu inleds främjas bland annat cykling och hållbara resekedjor på olika sätt samt hållbar mobilitet vid arbetsplatser och skolor”, säger specialsakkunnig Michaela Sannholm. 

Statsunderstöd för mobilitetsstyrning beviljades till Ackas och Valkeakoski, Helsingfors, Idensalmi, Östra Lapplands samkommun, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, Jyväskylä, S:t Karins, Kronoby, Villmanstrand, Nokia, Uleåborg, Protect Our Winters Finland ry, Pudasjärvi (tillsammans med 12 kommuner i Norra Österbotten och Kajanaland), Pyöräilykuntien verkosto ry, Cykelförbundet, Riihimäki (tillsammans med Jakobstad, Nystad och Ackas), Finlands kommuntekniska förening, Tammerfors, Åbo, Vasa, Valonia/Egentliga Finlands förbund och Vanda.

Läs mer om de projekt som fått statsunderstöd för mobilitetsstyrning https://www.traficom.fi/sv/transport/transportsystem/mobilitetsstyrning-och-statsunderstod

Understöd för utarbetande av program för främjande av gång och cykling till 12 kommuner eller regioner

I projekten för främjande av gång och cykling fastställs kommunernas mål och åtgärder för att förbättra förutsättningarna för gång och cykling och för att öka populariteten av dessa transportsätt i den närmaste framtiden.

Understöd för utarbetande av program för främjande av gång och cykling beviljades till 12 kommuner eller regioner, totalt cirka 300 000 euro. Programmet för främjande av gång och cykling utgör grunden för ett planmässigt och långsiktigt främjandearbete och sammanför i bästa fall aktörer från olika verksamhetsområden och sektorer.

Understöd för främjande av gång och/eller cykling beviljades till följande kommuner och regioner: Hartola kommun (gemensam för två kommuner), Samkommunen Helsingforsregionens trafik (totalt 15 kommuner), Tavastkyro kommun, Imatra stad, S:t Karins stad, Orivesi stad, Pudasjärvi stad, Reso stad, Raumo stad (totalt 4 kommuner), Taipalsaari kommun (totalt 4 kommuner), Vaala kommun och Vichtis kommun.

Läs mer om de projekt som fått understöd för utarbetande av program för främjande av gång och cykling https://www.traficom.fi/sv/transport/transportsystem/statsunderstod-program-som-framjar-gang-och-cykling

Stöd för utveckling av lokalt trafiksäkerhetsarbete till nio projekt

Projektunderstöd för säkerhet i vägtrafiken är avsett för regionala och lokala utvecklingsprojekt, försök och forskningsprojekt som gäller säkerheten i vägtrafiken. Med stöd av projektunderstödet inleds nu nio projekt där man bland annat vill hitta fungerande former för trafiksäkerhetsarbete med unga. I projektinnehållen syns även teman kring äldre personers mobilitet, åtgärder för att lugna ner trafiken och säkerheten vid arbetsresor med cykel. Stöd på sammanlagt cirka 180 000 euro beviljades.

Projektunderstöd för trafiksäkerhet beviljades till ett gemensamt projekt för 21 kommuner i landskapet Lappland under ledning av Keminmaa kommun, Kuopio, Limingo, Uleåborg, Pargas, Tammerfors, Åbo och Vanda samt Pyöräilykuntien verkosto ry.

Läs mer om de projekt som fått projektunderstöd för trafiksäkerhet (på finska): https://www.traficom.fi/fi/traficom/tietoa-traficomista/myonnetyt-tieliikenteen-turvallisuuden-valtionavustukset

Målet för det nationella programmet för främjande av gång och cykling, som lanserades av kommunikationsministeriet år 2018, är att antalet resor som företas till fots och med cykel ska öka med 30 procent från år 2016 till år 2030. De statsunderstöd som nu beviljas främjar förverkligandet av detta mål och verkställandet av färdplanen för fossilfria transporter. Främjande av säkerheten i hållbara trafikformer har också en viktig roll i den nya trafiksäkerhetsstrategin.

Ytterligare information:

Michaela Sannholm, specialsakkunnig, tfn 029534 6715, michaela.sannholm@traficom.fi (statsunderstöd för mobilitetsstyrning)

Kati Hyvärinen, specialsakkunnig, tfn 029 534 6704, kati.hyvarinen@traficom.fi (programmen för att främja gång och cykling)

Annu Korhonen, ledande sakkunnig, tfn 029 534 5229, annu.korhonen@traficom.fi (projektunderstöd för trafiksäkerhet)

Hanna-Maria Urjankangas, specialsakkunnig, tfn +358 40 542 1168, hanna-maria.urjankangas@gov.fi (program för att främja gång och cykling)