Sjöfarten får program för förbättrad säkerhet

Pressmeddelande 05.06.2008 16.31 fi sv

En arbetsgrupp under ledning av kommunikationsministeriet ska utarbeta ett sjösäkerhetsprogram, vars mål är att främja säkerheten i fartygstrafiken på Östersjön.

Sjösäkerhetsprogrammet för Östersjön baserar sig på regeringsprogrammet. I säkerhetsprogrammet ska man definiera de centrala mål och åtgärder som Finland främjar i det internationella samarbetet och genomför nationellt.

I sjösäkerhetsprogrammet ska man bland annat granska med vilka medel man kan förebygga och minska fartygsolyckor, säkra att människoliv räddas samt begränsa och bekämpa farliga eller skadliga ämnen som hamnat i vattnet som en följd av en fartygsolycka.

Dessutom ska man göra en uppskattning av hur orsakerna till olyckor och farliga situationer undersöks och hur undersökningsmaterialet utnyttjas för förebyggande av olyckor.

I sjösäkerhetsprogrammet ska man beakta de målsättningar som ställs i samband med beredningen av regeringens östersjöutredning och Europeiska unionens östersjöstrategi.

Programmet sammanställs i samarbete mellan ministerier, ämbetsverk och inrättningar samt intressentgrupper. Det bör vara klart före utgången av detta år.

Sjöfarten väntas fortsätta att växa snabbt. Man uppskattar att till exempel oljetransporterna på Finska viken nära nog fördubblas till år 2015. Dessutom reser cirka sex miljoner passagerare årligen på passagerarfartygen mellan Helsingfors och Tallinn.

Ytterligare information
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn (09) 160 28009 eller 0400 659 324