Tillbaka

Sjöfarten i EU blir säkrare

Sjöfarten i EU blir säkrare

Pressmeddelande 23.02.2006 15.45 sv

Inom Europeiska unionen skärper man portförbuden till hamnarna för fartyg i dåligt skick och strävar till att minska kollisioner bland fiskefartygen. Direktivförslagen som strävar till att öka säkerheten ingår i det tredje säkerhetspaketet för EU:s sjöfart.

Enligt direktivförslagen från Europeiska kommissionen bör man skärpa de regler som gäller fartyg som anlöper hamn. Sjöfartsmyndigheterna skulle lättare än för närvarande kunna vägra att låta dåligt skötta fartyg eller fartyg från misstänkta sjöfartsländer anlöpa hamn. Inspektionerna också av de fartyg som tar i hamn skulle effektivare riktas mot riskfartyg, så att man kunde sålla bort dem från EU-hamnarna.

På alla fiskefartyg över 15 meter skulle det bli obligatoriskt med ett automatiskt igenkänningssystem för fartyg. På europeiska vatten har det förekommit fall där ett handelsfartyg har kolliderat med ett fiskefartyg för att handelsfartyget inte upptäckt det i tid.

I och med direktivförslagen skulle också de regler som gäller för assistans av fartyg i sjönöd förenhetligas. En nyhet är en bestämmelse som skulle gälla sjöfart i farliga isförhållanden.

Regeringen informerade riksdagen om kommissionens direktivförslag den 23 februari. Förslagen skall tas upp till behandling vid EU:s transportministerråd i juni.Ytterligare information:
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn (09) 160 28009 eller 0400 659 324