Skuldsättningen för underhåll av trafiknätet minskas enligt användarnas önskemål

Pressmeddelande 05.02.2016 15.45 fi sv en

Åtgärder som minskar skuldsättningen planeras enligt strategiska riktlinjer. Det är kundernas behov, hanteringen av underhållsskulden, digitaliseringen och nya tjänster som avgör hur åtgärderna väljs ut.

På basis av dessa kriterier har Trafikverket gjort upp ett åtgärdsprogram för underhållsskulden. Programmet omfattar projekt på många olika håll i Finland och de tillgodoser nu genuint de behov som användarna av transportnätet, till exempel näringslivet, har. Jag har också betonat vikten av att vi vid underhållet av transportnätet beaktar de möjligheter som digitaliseringen ger och att vi skapar beredskap för framtida tjänster, säger kommunikationsminister Anne Berner

Det är regeringens mål att få trafiknätet i sådant skicka att det svarar mot kundernas behov och kan fungera effektivt som en bas för tillväxt. Med underhållsskuld avses den penningsumma som behövs för att se till att trafiklederna är i gott skick och motsvarar dagens behov.

De reparationsprojekt som nu startas sysselsätter särskilt små och medelstora företag runt om i Finland. Dessutom har de valda åtgärderna en positiv inverkan på säkerheten och miljön, fortsätter Berner.

Det är Trafikverket som i egenskap av expertmyndighet står för valet av åtgärder. Trafikverket har offentliggjort ett program för att åtgärda underhållsskulden 2016–2018. I det ingår projekt för landsvägar, banor, farleder och digitalisering som genomförs med en tilläggsfinansiering på 600 miljoner euro som regeringen har beviljat. Programmet har publicerats på Trafikverkets webbplats.

Valet av åtgärder grundar sig på kontinuerlig evaluering

När man allokerar finansieringen av underhållsskulden är det viktigt att trygga näringslivets verksamhetsförutsättningar och att trafiken fungerar i pendlingsområdena. De områden som är viktiga för företag och industrier identifieras i samarbete med näringslivet. Trafikverket och NMT-centralerna har gjort denna kartläggning. Näringslivet har fått lämna motiveringar för både identifierade behov och nya behov och ge synpunkter på prioriteringen av reparationsobjekten. För att identifiera de viktigaste reparationsobjekten med tanke på resor till och från pendlingsområdena har man fört samman uppgifter som varit splittrade och utvecklat den digitala kundresponsen.

Målet är dels att hindra att underhållsskulden växer, dels att minska skulden kontrollerat. Utan satsningen på det eftersatta underhållet skulle det skulden öka och trafikledernas skick försämras snabbt.

Digital information gör det möjligt att föra samman kundernas behov med lämpliga åtgärder inom trafik och transport. Dessutom behövs det också analys och förädling av informationen samt att vi effektivt drar nytta av den. Detta hjälper oss att hantera underhållsskulden och att förebygga ny skuldsättning. Vi kommer också att främja automatisering.

Att omständigheterna ändras tas i beaktande och valet av åtgärder baserar sig på information som hela tiden uppdateras, på kundernas verkliga behov och på konsekvensbedömningar av hög kvalitet. Alla de åtgärder som sållas ut påverkar säkerheten och miljön positivt.

Trafikverket ger transparenta och aktuella rapporter om de utvalda åtgärderna och deras konsekvenser. Programmet för underhållsskulden och information om reparationsobjekten finns på Trafikverkets webbplats.

Mer information:

Sabina Lindström, direktör för funktionssäkerhetsenheten, kommunikationsministeriet,

tfn 0295 342 576, Twitter @LindstromSabina

Vesa Männistö, ledande sakkunnig, ledningssystem för tillgångar, Trafikverket, tfn 0295 343 569