null Sommartiden inleds på veckoslutet – Finland är berett att sluta med tidsomställningen

Sommartiden inleds på veckoslutet – Finland är berett att sluta med tidsomställningen

Pressmeddelande 26.03.2020 09.12 fi sv en

Sommartiden inleds natten mellan lördag och söndag. Klockan ställs fram en timme söndagen den 29 mars klockan 3.00 på efternatten. Tillbaka till normaltid återgår vi sista veckoslutet i oktober då klockan ställs en timme bakåt.

Finland är fortfarande företagsam i EU när det gäller att avskaffa tidsomställningen. Finland har fört samordningsdiskussioner med de baltiska och de övriga nordiska länderna. Det är endast Danmark som inte deltagit i diskussionerna.

Målet med samordningen är att diskutera ländernas mål i fråga om bestående tid så att medlemsländerna kan utnyttja informationen i sitt eget beslutsfattande. Samordningsdiskussionerna binder dock inte medlemsstaterna när de fattar nationella beslut om valet av tid.

Vad är det fråga om?

Europeiska kommissionen har förslagit att den tidsomställning som görs två gånger per år ska slopas i hela Europeiska unionen. Målet är att omställningen av klockorna ska avskaffas genomgående. Medlemsstaterna beslutar dock själva om sin permanenta tid. I och med det nya systemet ska varje EU-medlemsstat i god tid underrätta kommissionen om den har för avsikt att ändra sin normala tid.

Behandlingen av förslaget framskred i mars 2019 då Europaparlamentet röstade för att avskaffa tidsomställningen. I parlamentets betänkande föreslogs att medlemsstaterna ska flytta klockorna för sista gången 2021. Behandlingen av initiativet fortsätter ännu i rådet på arbetsgruppsnivå, dvs. tjänstemannanivå, men någon snabb lösning i frågan väntas inte. Parlamentet och rådet fattar beslut i frågan i samråd.

Kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att fortsätta de nationella utredningarna och att föra inofficiella diskussioner med grannländerna. Genom de informella diskussionerna försöker medlemsstaterna undvika en situation där Europa splittras i många olika tidszoner.

Ytterligare information

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, 040 718 5975