Staten samt Helsingforsregionens och Åboregionens kommuner ingår ett MBT-intentionsavtal för att utveckla stadsområdena

Pressmeddelande 21.06.2012 15.54 fi sv

Intentionsavtalen för markanvändning, boende och trafikplanering (MBT) mellan Helsingforsregionen, staten och Åboregionen för perioden 2012-2015 undertecknades den 20 juni.

Intentionsavtalen stöder kommunernas och statens samarbete inom styrning av samhällsstrukturen samt inom samordning av markanvändning, boende och trafik. Målet är att förbättra stadsområdenas funktionalitet och konkurrenskraft samt en jämlik utveckling av kommunerna. I avtalen fastställs bland annat målen för bostadsproduktionen inom de närmaste åren och trafiknätverkets centrala utvecklingsprojekt.

Flera billiga bostäder till Helsingforsregionen

Det centrala målet för Helsingforsregionens intentionsavtal är samordning av samhällsstrukturen, främjandet av bostadsmarknaderna och hållbar rörlighet och särskilt utnyttjandet av spårtrafiken i regionen. Målet för Helsingforsregionens bostadsproduktion är 12000-13000 nya bostäder per år. För att öka mängden billiga bostäder bör produktionen av ARA-hyresbostäder utgöra minst 20 % av nyproduktionens mål. Intentionsavtalet innehåller även fastigheter i kommunerna, till vilka kommunerna binder sig.

"Det här är en historisk situation. Det är första gången som intentionsavtal för trafiksystem och tomt- och bostadsutbud förenas i en helhet i Helsingforsregionen", säger bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

"Avtalet främjar en enhetlig metropolpolitik och påskyndar särskilt produktionen av normala hyresbostäder. De överenskomna målen ska nu också uppnås. Kommunerna måste binda sig till målen för bostadsproduktionen i kommunerna. Det måste finnas mera billiga bostäder för vanliga låg- och medelinkomsttagare", understryker Kiuru.

Kommunerna i Helsingforsregionen gör upp en gemensam markanvändningsplan som sammanfogas med utvecklingen av regions- och samhällsstrukturen och trafiksystemet. Samtidigt binder sig staten till att stöda trafiksystemens funktionalitet och projekt gällande markanvändningens utveckling i regionen.

I avtalet ingår förutom Helsingforsregionens kommuner miljöministeriet, kommunikationsministeriet, Trafikverket, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA och Helsingforsregionens trafik (HRT).

Åbo stadsregion sammanpressar planeringen för gemensam markanvändning

Det centrala målet för Åbos intentionsavtal är att stöda genomförandet av strukturmodellen som kommunerna förbereder för 2035. I intentionsavtalet binder sig kommunerna till bland annat att göra upp en gemensam regional boende- och markanvändningsplan för perioden 2014-2017 och att fokusera planläggningen främst på kollektivtrafikens närhet till tätorter. Dessutom fastställer kommunerna regionala principer för byggnadsstyrning i gles- och randområden.

Kommunerna ska även utarbeta och godkänna till och med 2013 åtgärds- och planläggningsprogrammen för att genomföra strukturmodellen. Bostadsutbudet ska ökas med 78 000 nya bostäder fram till 2035 (3400-3500 bostäder per år). Produktionen av ARA-hyresbostäder bör utgöra minst 20 % av nyproduktionens mål.

Delen om markanvändningens och trafikens sammanfogning i avtalet upptas till stor del av snabbspårvägsprojektet. Staten och regionen har kommit överens om projektets planering. Spårvägen förutsätter men samtidigt skapar förutsättningar för samordning av stadsstrukturen.

"Det är trevligt att lägga märke till att Åboregionen har kommit igång med den regionala planeringen och samarbetet. Utarbetandet av en gemensam strukturmodell vittnar om en rätt uppfattning om vilka svar som krävs för framtidens utmaningar. Vi kan inte längre agera som enskilda enheter utan grannen och det som sker på andra sidan staketet måste alltid beaktas", konstaterar trafikminister Merja Kyllönen.

Parterna i Åboregionens intentionsavtal är Åboregionens kommuner, miljöministeriet, kommunikationsministeriet, Trafikverket, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.


Ytterligare information
Matti Vatilo, rakennusneuvos, miljöministeriet, tfn 040 506 1168, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
Leena Sirkjärvi, planerare, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 402 förnamn.efternamn@lvm.fi
Kalervo Haverinen, bostads- och kommunikationsminister Kiurus specialmedarbetare, tfn 050 331 6914, förnamn.efternamn@lvm.fi
Sarianne Hartonen, trafikminister Kyllönens specialmedarbetare, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 325, förnamn.efternamn@lvm.fi
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, Helsingfors stad, tfn 040 8468 265, förnamn.efternamn@hel.fi
Johanna Viita, samarbetschef, KUUMA-regionen, tfn 040 7530 630, förnamn.efternamn@kuuma.fi
Aleksi Randell, stadsdirektör och föredragande för Åbo stadsregions styrgrupp i Kommun- och servicestrukturreformprojektet i Åbo, Åbo stad, tfn 0400 500 822, förnamn.efternamn@turku.fi