null Statsrådet understöder förslaget från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet om en mer täckande reglering av it-säkerheten inom luftfartssektorn

Statsrådet understöder förslaget från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet om en mer täckande reglering av it-säkerheten inom luftfartssektorn

Pressmeddelande 28.07.2021 09.00 fi sv en

Resebiljettskanning från mobiltelefon på flygplatsen (Foto: Mika Pakarinen/Keksi, LVM)

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet EASA har lagt fram ett förslag till EU-kommissionens nya förordningar om it-säkerhet inom luftfarten. Målet är att effektivisera luftfartssektorns möjligheter att skydda sig mot it-säkerhetsrisker samt att förbättra flygsäkerheten. Statsrådet understöder EASA:s förslag och dess mål.

Regeringen lämnade en skrivelse i frågan till riksdagen den 15 juli 2021.

De nya förordningarna om it-säkerhet inom luftfarten omfattar nästan alla centrala grupper av aktörer inom luftfarten. I praktiken innebär detta att organisationer och myndigheter inom luftfarten åläggs skyldigheter som gäller hantering av it-säkerhetsrisker och -händelser eller it-säkerhetsincidenter. På luftfartsmyndigheterna ska också ställas krav som rör certifiering och tillsyn.

Obemannade luftfartyg och vissa aktörer inom lätt luftfart lämnas i huvudsak utanför förordningarnas tillämpningsområde. Bestämmelserna ska inte heller tillämpas på organisationer vars verksamhet inte utgör en säkerhetsrisk. När det gäller leverantörer av marktjänster är avsikten att ett beslut om tillämpningen av förordningarna ska fattas senare.

Statsrådet understöder förslagets mål att förbättra it-säkerheten inom luftfartssektorn

Enligt statsrådet kommer de föreslagna förordningarna att förbättra luftfartssäkerheten så att de skapar klarhet i luftfartsaktörernas rutiner kring it-säkerhet. Det är viktigt att regleringen av luftfartssäkerheten utvecklas så att den svarar på sektorns behov och nya säkerhetshot och att regleringen samordnas med den övriga EU-lagstiftningen.

Statsrådet understöder också den risk- och prestationsprincip som ingår i förordningsförslagen och som beaktar aktörens storlek och verksamhetens inverkan på luftfartssäkerheten. Statsrådet anser även att de föreslagna begränsningarna av tillämpningsområdet är lämpliga.

Enligt statsrådet är det också viktigt att aktörerna ges tillräckligt med tid att anpassa sig till den nya regleringen och att den administrativa extra arbetsbelastning som förslaget innebär för tillsynsmyndigheterna begränsas.

Förordningsförslagen grundar sig på internationell reglering

Till följd av den civila luftfartens internationella karaktär bygger regleringen av sektorn mycket på internationell lagstiftning och EU-lagstiftning. Behandlingen av EASA:s förslag till förordningar fortsätter under 2021. Enligt planerna ska förordningarna godkännas 2022 och tillämpas ett år efter ikraftträdandet.

Ytterligare information:

Sonja Töyrylä, överinspektör, tfn 050 438 4729