Statsrådets principbeslut driver på för smart robotik och automatisering

Pressmeddelande 03.06.2016 11.49 fi sv en

Statsrådet presenterade den 2 juni 2016 riktlinjerna för att öka utnyttjandet och utvecklingen av intelligent robotik och automatisering i Finland. Målet är att lyfta Finland upp i täten i den internationella robotik- och automatiseringsutvecklingen.

I principbeslutet fastställs visioner för robotik och automatisering för åren 2020 och 2025. Senast 2025 tillverkas, utvecklas och i stor utsträckning utnyttjas intelligent robotteknik och automatisering i Finland på ett mer adekvat och kostnadseffektivt sätt än i dagsläget. I praktiken syns detta i hur många samhälleliga utmaningar har tacklats, exempelvis tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster, effektiviseringen av informationsarbetet inom den offentliga förvaltningen och ordnandet av trafiken.

En ökad användning av robotik och automatisering är en väsentlig del av digitaliseringen av vårt samhälle och därigenom ett centralt mål i regeringsprogrammet. Också med tanke på konkurrenskraften är det viktigt att utnyttjandet av robotik och automatisering blir allt vanligare.

Finland har fina förutsättningar att höra till världseliten inom robotik och automatisering, men detta kräver målmedvetna åtgärder och ett brett samarbetet över sektorgränserna.

Principbeslutet är ett verktyg för att identifiera nationella styrkor samt mål och hinder för utvecklingen och för att dra upp riktlinjer i syfte att påskynda utvecklingen.

Enligt riktlinjerna i principbeslutet ska man i Finland stödja uppkomsten av ekosystem och nätverk inom automatisering och robotisering och skapa goda affärsmöjligheter till exempel genom lämplig reglering. Dessutom bör man i Finland satsa på kompetensutveckling inom robotik- och automatiseringsbranschen, särskilt vad gäller till exempel informationssäkerhet och dataskydd, användarcentrerad design och servicedesign. Det är också viktigt att öka den allmänna acceptansen för intelligent robotik och automatisering och kunskapen om de fenomen som hänför sig till dem.

I principbeslutet presenteras 23 åtgärder med hjälp av vilka riktlinjerna omsätts i praktiken.

Principbeslutet är en del av regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Det bereddes under ledning av kommunikationsministeriet i samverkan med ministeriets intressenter.

Kontakt:

Päivi Antikainen, direktör för enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet, tfn 0295 34 2101, fornamn.efternamn@lvm.fi, @PaiviAntikainen