null Statsunderstöd för hållbar mobilitet runt om i Finland

Statsunderstöd för hållbar mobilitet runt om i Finland

Pressmeddelande 16.03.2021 15.00 fi sv

Kommunikationsministeriet samt Transport- och kommunikationsverket Traficom informerar: Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat 26 projekt runt om i Finland stöd för mobilitetsstyrning. Syftet är att stöda hållbar mobilitet och påverka människors val av färdmedel. Stöd beviljades för mobilitetsstyrning på arbetsplatser, främjande av gång- och cykeltrafik samt planering av hållbar mobilitet.

De årliga statsunderstöden för mobilitetsstyrning är avsedda för kommuner, samkommuner och allmännyttiga samfund. Stöd kan sökas för olika projekt vars syfte är antingen att öka kunskapen eller att via serviceförsök påverka människors val av färdmedel och stärka hållbara mobilitetsvanor.

”Nu finansierar staten 26 projekt i olika delar av landet. Till projekten hör bland annat trafikråd för skolelever, promenadkampanjer, planer för hållbar mobilitet samt främjande av vintercykling, stadscykling och cykelparkering. Det är fint att se de många olika metoder kommunerna och organisationerna använder för att skapa förutsättningar för en aktiv vardag. Stödet för mobilitetsstyrning är en del av åtgärderna i vägkartan för fossilfri trafik och målet är att höja finansieringsnivån de kommande åren”, säger kommunikationsminister Timo Harakka. 

”Vi är nöjda över att kunna erbjuda kommunerna och samfunden stöd för projekt som siktar mot mer hållbara färdmedel och en bestående förändring i mobilitetsvanorna. I år var synvinkeln att stöda hållbar mobilitet under coronatiden och en mer långsiktig planering av hållbar mobilitet efter coronan. Vi kunde finansiera 26 projekt med sammanlagt 891 000 euro. Man fokuserade nu i hög grad på planer kring hållbar mobilitet samt kommunikation och marknadsföring. Försöken och pilotprojekten med nya tjänster var färre till antalet, vilket torde bero på dessa ovanliga tider”, säger överdirektör Jarkko Saarimäki vid Traficom. 

Stöd för kommuner och städer för olika projekt – organisationerna uppmuntrar till cykling och gång 

I kommunerna och städerna fick bland annat främjandet av en regional parkeringspolitik, planering av en mer omfattande mobilitetsstyrning samt projekt för hållbara resor till och från arbete och skola understöd.   

Föreningarna använder statsunderstöd särskilt för projekt som främjar cykling och gång. Temat promenadboomen till ett permanent fenomen syntes både i kommunernas och städernas samt föreningarnas projekt som ökar det redan under coronatiden ökade intresset för promenader och utvidgar det till olika resor.  

Finansiering beviljades Fredrikshamns stad, Hangö stad, Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), HRT, Imatra stad, JAPA ry, Jyväskylä stad, Keskipohjalaiset kylät ry, Mellersta Finlands förbund, Kouvola stad, Kuopio stad, Lahtis stad, Liikuntatieteellinen seura, Limingo kommun, Pyöräilykuntien verkosto ry, Cykelförbundet, Päijänne-Tavastland förbund, Raumo stad, Riihimäki stad, Tammerfors stad, Tammerfors stadsregion, Torneå stad, Åbo stad, Valonia / Egentliga Finlands förbund och Vanda stad.

Ytterligare information: 

Transport- och kommunikationsverket Traficom 

Toni Bärman, överinspektör, tfn 029 534 6764, toni.barman(at)traficom.fi 

Michaela Sannholm, överinspektör, tfn 029 534 6715, michaela.sannholm(at)traficom.fi 

Kommunikationsministeriet 

Tuire Valkonen, specialsakkunnig, tfn 029 534 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire