Stöd till tidningspressen 2011

Nyhet 17.03.2011 12.20 fi sv

Kommunikationsministeriet ledigförklarar det anslag som anvisats i statsbudgeten för år 2011 för understödjande av tidningspressen. Understöd kan beviljas för att sänka publikationskostnaderna för en tidning eller en nätpublikation som publiceras på svenska, samiska eller romani eller på teckenspråk, för att stödja produktion av nyhetstjänster på svenska och för produktion av innehåll på samiska i tidningar som ges ut på finska eller svenska.

Bestämmelser om fördelningsgrunderna för anslaget och om ansökan om stöd fastställs genom förordning (389/2008). Undertecknade ansökningar ska lämnas till kommunikationsministeriets registratorskontor, PB 31 (Universitetsgatan 5, Helsingfors), 00023 STATSRÅDET, senast den 8 april 2011 kl. 16.15. Ytterligare information om stödet lämnas av kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn 09-160 28462.