Stöd till tidningspressen 2013

Nyhet 30.01.2013 09.38 fi sv

Kommunikationsministeriet har ledigförklarat det anslag som anvisats i statsbudgeten för år 2013 för understödjande av tidningspressen. Understöd kan beviljas för att sänka publikationskostnaderna för en tidning eller en nätpublikation som publiceras på svenska, samiska, karelska eller romani eller på teckenspråk, för att stödja produktion av nyhetstjänster på svenska och för produktion av innehåll på samiska i tidningar som ges ut på finska eller svenska.

Bestämmelser om fördelningsgrunderna för anslaget och om ansökan om stöd fastställs genom förordning (389/2008).

Ansökan ska tillställas kommunikationsministeriets registratorskontor PB 31, 00023 STATSRÅDET (Södra esplanaden 16, Helsingfors) eller kirjaamo@lvm.fi senast den 28 februari 2013 kl. 16.15.