Strängare tillståndsvillkor för godstransportföretag för att förhindra grå ekonomi

Pressmeddelande 29.04.2013 09.28 fi sv

Lagen om godstrafik kommer att ändras för att förhindra grå ekonomi inom transportbranschen. I den förnyade lagen förtydligas kravet på trafiktillstånd och konkurrensförutsättningarna görs mer jämlika. Syftet är att tillsynsmyndigheterna ska ha bättre förutsättningar än tidigare att undanröja grå ekonomi inom transportbranschen.

Regeringen föreslog att lagen stadfästs den 11 april. Lagen avses träda i kraft den 25 april.

Lagändringen utvidgar ansvaret hos beställaren av yrkesmässig transport så att transportavtal inte får ingås innan beställaren har kontrollerat att den som utför transporten är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga. Dessutom måste man säkerställa att den som utför transporten uppfyller de lagstadgade skyldigheterna som arbetsgivare, dvs. till exempel betalar lön i enlighet med kollektivavtalet.

Transportbeställarens utredningsskyldighet gäller transportavtal till ett värde på över 500 euro. Utredningsansvaret gäller även cabotagetransporter.

Villkoren för trafiktillstånd blir på motsvarande sätt strängare så att ett tillstånd kan återkallas om innehavaren väsentligen har försummat att betala lön i enlighet med kollektivavtalet eller andra lagstadgade anställningsförmåner.

Trafiktillståndskravet utvidgas till att utöver trafiktraktorer omfatta alla traktorer som används inom transportnäringen. Tillstånd krävs fortfarande inte för traktortransporter inom jord- eller skogsbruk eller snöröjningsentreprenader med traktor. Trafiktillståndskravet vid jordbyggnadsentreprenader och motsvarande entreprenader kommer också att ändras något. Behovet av nya tillstånd är dock ringa.

För att hindra konkurskedjor krävs det i fortsättningen att den som beviljats trafiktillstånd och även att delägare i transportföretaget inte har försatts i konkurs under det år som föregår ansökan. Om förseelserna och försummelserna är systematiska, beaktas detta särskilt när man överväger att återkalla ett tillstånd.

Trafiktillståndsmyndigheternas möjligheter att ta del av information ur myndighetsregister förbättras. Dessutom ska trafiktillståndsmyndigheterna årligen kontrollera att alla tillståndsinnehavare fortfarande uppfyller den specifikt bestämda förutsättningen för kontroll som krävs för att få trafiktillstånd.

Lagen avses träda i kraft den 25 april 2013, med undantag av de nya trafiktillståndskraven för traktorer och entreprenader som träder i kraft den 1 juli 2014.

Ytterligare information:
Jorma Hörkkö, regeringsråd, tfn 0295 34 2503, 050 561 2488