null Styrgruppen för fossilfria transporter inledde sitt arbete

Styrgruppen för fossilfria transporter inledde sitt arbete

Pressmeddelande 09.02.2021 14.00 fi sv en

Foto: Juha Tuomi/Rodeo

Den 4 februari tillsatte kommunikationsministeriet en ministeriestyrgrupp för fossilfria transporter. Styrgruppen består av representanter för kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och finansministeriet. Styrgruppen har till uppgift att främja genomförandet av statsrådets principbeslut.

Färdplanen för fossilfria transporter är på remiss fram till den 19 februari. Färdplanen är ett utkast till plan för hur växthusgasutsläppen från den inhemska transportsektorn ska halveras fram till 2030 och ligga på noll senast 2045.

Utkastet till färdplan innehåller ett flertal metoder som ska minska utsläppen från trafiken, och därför behövs det samordning mellan förvaltningsområdena. Kommunikationsministerns statssekreterare Pilvi Torsti är ordförande för styrgruppen. Medlemmar i styrgruppen är näringsministerns statssekreterare Kimmo Tiilikainen, finansministerns statssekreterare Maria-Kaisa Aula och miljöministerns statssekreterare Terhi Lehtonen. Styrgruppens tjänstemannasekretariat består av företrädare för alla deltagande ministerier.

Styrgruppen sammanträdde för första gången den 4 februari. Vid mötet diskuterades vårens arbetsfördelning när det gäller att genomföra åtgärderna i färdplanen. I den första fasen av färdplanen våren 2021 fattas beslut om stöd och incitament som ska främja utsläppsfria transporter. Kommunikationsministeriet utvärderar under våren metoder vars inverkan och förutsättningar vi behöver mer kunskap om innan beslut kan fattas. Sådana metoder är till exempel distansarbete och nya tjänster inom trafik och transport.

Vad händer härnäst?

Färdplanen för fossilfria transporter, dvs. statsrådets principbeslut om minskning av växthusgasutsläppen från inhemska transporter, är på remiss fram till den 19 februari. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag. Avsikten är att statsrådet i vår ska fatta sitt principbeslut i ärendet.

Ytterligare information:

Pilvi Torsti, statssekreterare, tfn 0295 342 018, pilvi.torsti(a)lvm.fi

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 0295 342 576, sabina.lindstrom(a)lvm.fi