Synskadades punktskriftsförsändelser portobefrielse kodifieras

Nyhet 04.04.2014 12.12 fi sv

Bild: Rodeo

Synskadades rätt att sända punktskriftsprodukter avgiftsfritt som postförsändelser bekräftas. Regeringen föreslår att denna rättighet i fortsättningen föreskrivs i postlagen.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Världspostkonventionen, på basis av vilken synskadade har rätt att skicka försändelser som innehåller punktskrift portofritt med undantag av flygtilläggsavgift.

Syftet med konventionen och ändringen av postlagen är att förbättra synskadades tillgång till punktskriftsprodukter och således öka jämlikheten till exempel i glesbygden.

Portofria punktskriftsförsändelser gäller postföretag som i koncessionen har ålagts skyldighet att verka som en i Världspostkonventionen avsedd operatör. I Finland har Itella Posten Ab denna skyldighet.

Regeringen föreslår att ett förbehåll mot artikeln om punktskriftsförsändelser i konventionen godkänns. Enligt förslaget skulle avgiftsbefrielsen i Finland inte gälla synskadades föreningar eller talböcker som skickas av synskadade eller till synskadade riktade hjälpmedel.

I praktiken skulle godkännandet av konventionen och förbehållet samt ändringen av postlagen kodifiera nuvarande praxis och således förbättra konventionens bindande verkan men inte öka Itellas kostnader.

Världspostkonventionen trädde internationellt i kraft den 1 januari 2014.

Regeringen lämnade förslag till riksdagen om ändring av postlagen och godkännande av Världspostkonventionen den 3 april 2014. Syftet är att lagen om ändring av postlagen och godkännande av Världspostkonventionen träder i kraft så snart som möjligt.