null Systemet för nödmeddelanden testas i tv och radio på nödnummerdagen

Systemet för nödmeddelanden testas i tv och radio på nödnummerdagen

Pressmeddelande 09.02.2009 10.33 fi sv

Systemet för förmedling av nödmeddelanden testas igen i radion på alla YLE:s och alla kommersiella kanaler samt i televisionen på YLE:s, MTV:s och Fyrans kanaler onsdagen den 11 februari.

Testet inleds kl 11.20. På radiokanalerna bryts sändningen och kopplas in på en signal från Radio Suomi. I det skede då kanalerna kopplas om hörs ett bandat meddelande med musik och tal, varefter testmeddelandet läses direkt över Radio Suomi.

I televisionen löper en text som berättar om testet i bildrutans övre kant, samtidigt som signalen för nödmeddelande hörs som bakgrund till det normala ljudet.

Texten löper över bildrutan i en halv minut och efter en paus på tre minuter löper texten igen en halv minut. Samtidigt hörs bakom det normala ljudet signalen för nödmeddelande.

Texten berättar också att testet inte förutsätter några åtgärder från befolkningens sida och att ytterligare information hittas på text-tv:s sida 112.


Systemet testas
regelbundet

Kommunikationsministeriet svarar för att det system fungerar som i Finland används för förmedling av nödmeddelanden. Förmedlingssystemet måste alltid hållas i tekniskt funktionsdugligt skick och därför testas systemet regelbundet. Det mest omfattande testet görs en gång i året i samband med nödnummerdagen.

Systemet för förmedling av nödmeddelanden utvidgades i fjol till att gälla också televisionen. Televisionssystemet testas nu också den första måndagen i varje månad.

Testet av överföringen av nödmeddelanden förbereds och genomförs av VIRVA-gruppen, tillsatt av kommunikationsministeriet.

Nödmeddelande kan ges i en situation då man bedömer att omedelbara fara riktas mot människors liv, hälsa eller egendom, eller för att förhindra ett hot, som om det blir verklighet förorsakar betydande skada på egendom och miljö.

Sådana situationer kan förorsakas till exempel av en allvarlig olycka med farliga ämnen inblandade, eller en ovanligt stark storm som är i annalkande, eller något annat farligt väderfenomen som utvecklas snabbt. Motsvarande störningssituationer är också olika slag av avbrott i el-, värme- och vattendistributionen samt trafikstockningar.


Ring inte nödnumret
på grund av nödmeddelandet

Vid störnings- och undantagssituationer av de nämnda slagen bör man inte ringa nummer 112, eftersom samtal med förfrågningar kan stocka nödnumret. Inte heller i frågor som gäller testet av nödmeddelanden bör man ringa nödnumret 112.

Däremot ska man alltid ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer då liv, hälsa, egendom eller miljö är hotade eller i fara, eller om man har skäl att misstänka att så är fallet.

Ytterligare information
säkerhetsdirektör Rauli Parmes, tfn (09) 160 28380 eller 040 506 5266