Tillbaka

Taxiförarna planeras få obligatorisk utbildning

Taxiförarna planeras få obligatorisk utbildning

Pressmeddelande 03.01.2008 14.01 sv

Ett lagförslag om obligatorisk grundutbildning och fortbildning för taxiförare är under beredning vid kommunikationsministeriet. Ett utkast till regeringsproposition har skickats ut på remissbehandling.

Enligt förslaget krävs av förarna i fortsättningen grundutbildning, att avlagt prov och fortbildning. Målet med propositionen är att taxiförarnas kunnande förbättras och förenhetligas.

Avsikten är att lagändringarna träder i kraft hösten 2008.

Utbildningen ska ge grundläggande färdigheter för olika transportuppdrag. Polisen gör fortsättningsvis en bedömning av förarens lämplighet och lokalkännedom och Fordonsförvaltningscentralen svarar för att arrangera och övervaka provet samt för vissa uppdrag som gäller godkännanden i anslutning till utbildningen.

Beroende på orten krävs utbildning i en omfattning av 30-60 timmar. För föraren innebär det kostnader som uppskattas vara hundra till tvåhundra euro. Teoriprovet beräknas kosta 65-95 euro.

I propositionen ingår också ett förslag om att yrkeskörtillstånd för personbil bör förnyas med fem års mellanrum. I samband med att tillståndet förnyas bör föraren påvisa att han deltagit i fortbildning. Mängden fortbildning föreslås vara minst en dag per fem år.

Enligt förslaget ska man frångå yrkeskörtillstånd som är begränsade till framförande av invataxi och av alla förare i taxitrafik krävs kunnande i att transportera också specialgrupper. Den övre åldersgränsen för taxiförare är fortsättningsvis 70 år utan undantag.

Regeringen föreslår dessutom att man frångår den övre åldersgränsen för förare i godstrafik, som nu är 70 år. För närvarande kan man förlänga körrätten så att den högst gäller framförande av lastbil.

Genom förändringen gör man det möjligt att framföra fordonskombinationer av E-klass där en lastbil fungerar som dragbil. En förlängning av körrätten förutsätter alltid att man uppvisar läkarintyg.


Ytterligare information:
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571 eller 040 716 4140