Taxireformen bereddes i brett och öppet samarbete

Pressmeddelande 12.04.2019 14.32 fi sv en

Kommunikationsministeriet svarar på Taxiförbundets pressmeddelande som publicerades den 9 april 2019. Taxireformen är en del av lagen om transportservice som har som mål att göra det möjligt att erbjuda kunderna mångsidiga tjänster som motsvarar kundernas behov. Lagen ger utrymme för hela transportmarknaden att utvecklas genom att den reviderar den offentliga styrningen av trafiken och genom att ålägga tjänsteleverantörerna att lämna ut sina uppgifter för att utveckla tjänsterna.

Lagens syfte är att säkerställa tillgången till trafiktjänster, främja konkurrensen på marknaden för persontrafik samt förbättra konkurrenskraften för tjänsteleverantörer inom transportsektorn såväl i Finland som internationellt. Tack vare effektivare transporter förbättrar lagen också möjligheterna att nå uppställda miljö- och klimatmål.

Lagen skapar förutsättningar för digitalisering inom transportsektorn, nya affärskoncept och nya tjänster. Lagen förutsätter bland annat att aktörer som erbjuder mobilitetstjänster ger tillgång till väsentliga uppgifter om sina tjänster med tanke på utvecklingen av tjänsterna. Syftet är att kunden ska ha tillgång till smidiga resekedjor mellan olika trafikmedel och trafiktjänster. I synnerhet inom taxibranschen finns det  positiva exempel på öppna datagränssnitt.

Reformen underlättar tillgången till taxibilar och avhjälper bristen på förare

Syftet med reformen är att öka utbudet av taxitjänster eftersom antalet taxiaktörer minskat år för år före reformen.

Genom att slopa begränsningen av antalet taxitillstånd är det lättare att komma in i branschen och erbjuda tjänster till exempel på deltid vid sidan av annat arbete eller kombinera tillhandahållandet av taxitjänster med annan näringsverksamhet. Detta medför nya möjligheter även för ordnande av trafiktjänster i glesbygdsområden.

Efter att lagen trädde i kraft har det kommit nya aktörer in i branschen. Transport- och kommunikationsverket har beviljat över 3 900 nya taxitrafiktillstånd och nära 5 000 nya körtillstånd för taxichaufförer.

En lösning på bristen på förare var att i provet för taxiförare slopa provet i lokalkännedom. Riksdagen diskuterade slopandet av provet i lokalkännedom och ansåg att det bra en bra lösning. Ministeriet tog snabbt itu med frågan efter att bland annat Taxiförbundet och många andra aktörer inom taxibranschen vid ett uppföljningsmöte för transportservicelagen hösten 2018 hade föreslagit att provet ska slopas.

Av föraren krävs fortfarande tillräckliga kommunikativa färdigheter och språkkunskaper samt lokalkännedom om det huvudsakliga verksamhetsområdet. Skillnaden jämfört med tidigare är att innehavaren av trafiktillståndet nu ansvarar för att kraven uppfylls.

Taxiförarens prov hålls till övriga delar oförändrat. I provet mäts färdigheter som är viktiga för en taxichaufför, såsom att föraren förmår se till passagerarens säkerhet och ta hänsyn till passagerarens funktionsnedsättningar.

Taxiföretagens och förmedlingscentralernas interna kvalitetssäkringsmetoder har en central betydelse för att säkerställa och utveckla förarens kunnande.

En betydande del av taxitransporterna är av FPA och kommunerna beställda lagstadgade tjänster för äldre, personer med funktionsnedsättning och kunder inom hälso- och sjukvården. Det väsentliga är att välja ett lämpligt sätt att ordna transporterna på samt tillräckligt effektiva upphandlingsavtal. För att smidiga tjänster ska kunna tryggas förutsätts också ett nära samarbete mellan olika myndigheter. Därför har kommunikationsministeriet begärt Transport- och kommunikationsverket att utreda frågan tillsammans med behöriga myndigheter.

Konsekvenserna bedöms tillsammans med branschens aktörer

Inom taxibranschen har slopandet av tillståndsregleringen och maximipriserna möjliggjort att priser och utbud kan variera enligt marknadsläget.

Välfungerande marknader förutsätter en effektiv tillsyn. Om det på marknaden förekommer verksamhet som strider mot konkurrenslagen kan det påverka priset på och tillgången till tjänsterna. Med tillsyn säkerställs det att alla följer samma spelregler.

Ministeriet följer upp och utvärderar konsekvenserna av de reformer som hänför sig till transportservicelagen och den taxilagstiftning som ingår i den i samarbete med bland annat Transport- och kommunikationsverket. För uppföljningen har ministeriet också tillsatt ett transportmarknadsforum i vars arbete både myndigheter och företrädare för branschen kan delta. I uppföljningen av lagen tar ministeriet dessutom hänsyn till responsen från allmänheten och de brister som lyfts fram i medierna.

Då en stor reform trätt i kraft behövs tid att anpassa sig till den nya situationen. Mer övergripande slutsatser av lagens konsekvenser kan man dock dra först i ett senare skede.

Transportservicelagen bereddes öppet och i nära samarbete med branschens organisation, aktörer och intressentgrupper. I beredningen erbjöds även allmänheten möjlighet att påverka. Diskussionerna om transportservicelagens beredningsfaser kunde följas direkt på webben och inspelningarna var också efteråt tillgängliga på webben. Dessutom var lagen i normal ordning på öppen remiss i justitieministeriets utlåtandetjänst.

Projektet som gällde transportservicelagen inleddes i november 2015. Projektet har genomförts i tre faser på grund av att innehållet i lagreformen var så omfattande. Lagen trädde huvudsakligen i kraft den 1 juli 2018. Den sista tredje fasen trädde huvudsakligen i kraft den 1 april 2019.

Ytterligare information:

Elina Thorström, enhetens direktör, 0295 34 2393