Tillfälligt undantag från kör- och vilotider på grund av coronavirusutbrottet

Pressmeddelande 26.03.2020 14.15 fi sv en

Statsrådet beslutade den 26 mars 2020 att på grund av det pågående coronavirusutbrottet utfärda en förordning om förlängda körtider och förkortade vilotider för busstransporter och tunga godstransporter på väg. Syftet med förordningen är att trygga de inhemska godstransporterna och samhällets försörjningsberedskap.

Enligt förordningen ska vid vägtransporter iakttas ett undantag från den 27 mars till den 25 april 2020. Undantaget tillåter att förarnas dygnsvila förkortas till 9 timmar och att veckovilan förkortas till 24 timmar. Dessutom föreslår regeringen att reglerna om att en rast ska vara minst 45 minuter efter en körperiod på 4 timmar och 30 minuter ska kunna fördelas friare över körtiden i perioder på 15 minuter och 30 minuter.

I normala fall tillåts den dagliga körtiden per dygn vara högst 9–10 timmar, så att en rast på minst 45 minuter ska hållas efter en körtid på 4 timmar och 30 minuter. Den maximala körtiden per vecka är 56 timmar. Under två på varandra följande veckor får körtiden vara maximalt 90 timmar. Körtiderna omfattar inte den tid som används för lastning och annat motsvarande arbete.

- Under undantagsförhållanden behövs flexibilitet, förutsatt att det inte äventyrar trafiksäkerheten och förarnas hälsa. Jag vill tacka företrädarna för arbetstagarna och arbetsgivarna, som tillsammans har velat säkerställa transporterna även under coronautbrottet. Det är nödvändigt att godstransporterna och frakterna fortsätter så smidigt som möjligt, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Bestämmelser om kör- och vilotider för busstransporter och tunga godstransporter finns i en förordning av Europaparlamentet och rådet. Medlemsstaterna får genom att informera kommissionen medge undantag från tillämpningen av EU-bestämmelserna under exceptionella omständigheter. Undantaget får gälla under högst 30 dagar.

Av de europeiska länderna har bland annat Norge, Danmark och Sverige redan infört undantag.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 0295 342 585, Twitter @op_rantala

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 0295 342 532, Twitter @Wirensini