Tillbaka

Tillgängligheten allt viktigare i informationssamhället

Tillgängligheten allt viktigare i informationssamhället

Pressmeddelande 20.02.2007 15.14 sv

Kommunikationstjänsternas och terminalernas utveckling har ökat i synnerhet de syn- och hörselskadades möjligheter att delta i samhället. Så har man också under de senaste åren börjat fästa uppmärksamhet vid att apparaterna och tjänsterna är tillgängliga och lätta att använda.

Det här konstateras i uppföljningsrapporten för tillgänglighetsprogrammet inom kommunikation, som publicerades den 20 februari.

Vid kommunikationsministeriet gjorde man år 2004 upp ett åtgärdsprogram för att förbättra tillgängligheten i kommunikationen. Med åtgärdsprogrammet "Mot en tillgänglig kommunikation" har man strävat att öka kännedomen om vilka problem åldringar och handikappade har som brukare av kommunikationstjänster.

Av förslagen i den ursprungliga verksamhetsplanen är det endast möjligheten att använda nödnummern 112 också med textmeddelande som ännu inte genomförts. Arbetsgruppen skyndar på ibruktagandet av systemet och betonar att bruk av tjänsten inte får förutsätta att handikappade förhandsregistrerat sig som användare av tjänsten. En förutsättning att man registrerat sig kan anses vara ett krav som gör de handikappade ojämställda.

Också övergången till digital televisionsverksamhet kräver en uppföljning ur de åldrande och handikappade användarnas synvinkel. Man bör se till att tv-apparater och tjänster är tillgängliga. Å andra sidan bör man fullt utnyttja de möjligheter den digitala tv-tekniken och tredje generationens mobilkommunikation ger för att betjäna de här specialgrupperna, konstateras det i rapporten. Man bör till exempel utnyttja de möjligheter till textning av tv-programmen som den digitala tekniken ger.


Ny arbetsgrupp för tillgänglighet tillsatt

När befolkningen åldras berör frågor kring kommunikationstjänsternas tillgänglighet allt större folkgrupper. Tjänsterna i det vardagliga informationssamhället bör vara möjliga att använda för alla. Kommunikationsministeriet har tillsatt en ny arbetsgrupp för att fortsätta arbetet med tillgänglighet.

Arbetsgruppens uppgift är att fortsätta att öka tillgänglighetsfrågornas betydelse och synlighet i kommunikationssektorn. Den skall sammanställa ett nytt verksamhetsprogram för tillgänglighet före slutet av 2010.

Arbetsgruppen leds av konsultativa tjänstemannen Laura Vilkkonen från kommunikationsministeriet. Medlemmarna i arbetsgruppen representerar myndigheterna, handikapporganisationerna och centralorganisationerna inom informationsteknik, telebolagen samt apparattillverkarna.

Kommunikationsministeriet tilldelade i februari Rundradion Ab det första kundtjänstpriset inom kommunikation, för att bolaget utvecklat tjänster för handikappade och specialgrupper.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Laura Vilkkonen, tfn (09) 160 28391, 040 500 0817
konsultativa tjänstemannen Rainer Salonen, tfn (09) 160 28395