Tillväxtprogram för transportsektorn ska hjälpa företag ut på den internationella marknaden

Pressmeddelande 11.12.2017 10.14 fi sv en

Ett nationellt tillväxtprogram för transportsektorn 2018–2022 samlar företag, offentliga aktörer och forskningsinstitutioner för att påskynda företagsdriven utveckling, tillväxt och internationalisering inom sektorn. Tillväxtprogrammet och en färdplan för genomförande av det offentliggjordes vid ett expertseminarium som hölls den 11 december 2017 i Helsingfors.

Programmet konkretiserar möjligheterna med digitalisering inom transportsektorn, och de åtgärder som ingår i programmet hjälper sektorn att ta sin egen andel av den växande internationella marknaden. Den globala marknaden inom transportsektorn är en helhet värd tusentals miljarder euro, och den motsvarande inhemska marknaden är också värd tiotals miljarder.

– Transportsektorn erbjuder möjligheter för många lösningar inom plattformsekonomin. Utnyttjande av ny teknik och artificiell intelligens och utveckling av innovativa tjänster baserade på dessa skapar ny affärsverksamhet och möjligheter till tillväxt för företagen. Jag är nöjd över att det genom brett samarbete har samlats konkreta åtgärdsförslag i programmet. Samarbete behövs när man skapar nytt kunnande, innovationer och framgångshistorier, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

– Tillväxtprogrammet för transportsektorn är en lysande möjlighet för aktörerna inom sektorn att påskynda sin internationalisering. Finland har inom transportsektorn ett mycket gott rykte om sig ute i världen och vårt kunnande är välkänt. Jag ser det som mycket viktigt att flera ministerier, samtliga av de största städerna, finansiärer och företag är med i tillväxtprogrammet för transportsektorn. Tack vare det breda samarbetet har Finland ännu bättre möjligheter att lyckas. Finland har möjlighet att göra trafik- och transportsektorn till en ny stor exportbransch, och denna möjlighet bör vi ta vara på, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Ord som digitalisering, artificiell intelligens, maskinsyn och maskininlärning, 5g och cybersäkerhet, automatisering, tjänstefiering, blockkedjor, delnings- och plattformsekonomi samt IoT och sensorer hör i dag till den normala vokabulären inom transportsektorn. De är centrala byggklossar inom den framtida transportsektorn, och de kommer att i grunden förändra vår vardag, vårt arbete och våra transportsätt. Finländska företag har spetsexpertis på internationell nivå inom alla dessa nämnda områden.

– Dessa olika slag av ny teknik möjliggör nya affärsmodeller och revolutionerar gamla verksamhetssätt, säger överdirektör Pekka Soini från Innovationsfinansieringsverket Tekes. Soini tycker att det har varit fint att se hur många uppstartsföretag det har uppstått inom sektorn under den senaste tiden och hur de har lyckats locka betydande investeringar. – Nästa steg är att få företagen att jobba för att bli globala framgångshistorier. Tekes bereder egna åtgärder för att främja det, säger Soini.

– Tillväxtprogrammet och dess åtgärder ger företagen en möjlighet att vara innovativa och ta fram sådana produkter och lösningar som gör att vi kan utveckla våra egna transporter på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Samtidigt skapar vi exportmöjligheter för företagen. Tillväxtprogrammet för transportsektorn är ett utmärkt exempel på den typ av brett samarbete som obestridligen är en av våra största styrkor, konstaterar Karri Salminen, ordförande i styrelsen för ITS Finland.

För uppföljningen av genomförandet av tillväxtprogrammet ska det bildas en förhandlingsgrupp, till vilken det ska bjudas in representanter för staten, städer, företag och forskningsinstitutioner. Gruppen ska övervaka hur programmets åtgärder framskrider och besluta om nya åtgärder att ta in i programmet. Avsikten är att programmet vid behov ska ses över årligen.

I den styrgrupp som berett tillväxtprogrammet har det ingått representanter för arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, städerna Esbo, Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda, Innovationsfinansieringsverket Tekes, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Smart & Clean-stiftelsen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Tavastlands förbund (tillväxtkorridor) och föreningen Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry. Programmet bereddes under hösten genom ett tätt samarbete mellan företag, forskningsinstitutioner och offentliga aktörer.