Transportbalken ger bättre transporttjänster och underlättar företagens verksamhet

Nyhet 18.04.2016 15.09 fi sv en

Minister Berner (Foto: Kommunkationsministeriet)

Regleringen av transportmarknaden samlas till en enda enhetlig lag om trafik och transport. Genom reformen vill man underlätta uppkomsten av nya servicemodeller och bättre svara mot användarnas behov. Transportbalken gör det lättare för företagen att komma in på marknaden och förbättrar interoperabiliteten mellan trafiksystemets olika delar.

Kommunikationsministeriet har sänt propositionsutkastet om transportbalken på remiss. Remisstiden går ut den 23 maj, och propositionen ska överlämnas till riksdagen i juni 2016.

Transportbalken omfattar transporter inom samtliga trafikslag. Det första skedet gäller främst vägtransporter, där också det största behovet av ändrad reglering finns. Genom lagförslaget närmar sig regleringen av vägtrafikmarknaden den reglering som gäller trafikmarknaden i övrigt.

Transportbalken är ett led i genomförandet av regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Enligt regeringsprogrammet ska hindren för innovativa tjänster och digitalisering undanröjas inom trafik- och transportsektorn. Transportbalken underlättar också införandet av interoperabla digitala biljett- och avgiftssystem genom att öppna gränssnitt för information och betalning säkerställs. Bestämmelserna bidrar också till att avveckla normer, vilket ingår i ett annat av regeringens spetsprojekt. Genom transportbalken skapas förutsättningar för trafik och mobilitet som serviceform (Mobility as a Service).

Lagförslaget stöder regeringsprogrammets mål att gallra bland kommunernas kostnader och beaktar riktlinjerna i regeringsprogrammet med avseende på lagstiftningen om person-, post- och godstransport.