null Transportbalken ger bättre transporttjänster och underlättar företagens verksamhet

Transportbalken ger bättre transporttjänster och underlättar företagens verksamhet

Pressmeddelande 18.04.2016 13.38 fi sv en

Regleringen av transportmarknaden samlas till en enda enhetlig lag om trafik och transport. Genom reformen vill man underlätta uppkomsten av nya servicemodeller och bättre svara mot användarnas behov. Transportbalken gör det lättare för företagen att komma in på marknaden och förbättrar interoperabiliteten mellan trafiksystemets olika delar.

Genom transportbalken kommer trafiksystemet att utvecklas till en enhetlig servicehelhet. Det här har varit utgångspunkten för reformen, eftersom vi vill försäkra oss om att högklassiga tjänster står till såväl allmänhetens som företagens förfogande. Det är inte längre förnuftigt att reglera olika färdsätt i detalj, utan vi bör i stället skapa förutsättningar för företagen att införa tjänster som svarar mot kundernas behov, uppger kommunikationsminister Anne Berner.

Transportbalken omfattar transporter inom samtliga trafikslag. Det första skedet gäller främst vägtransporter, där också det största behovet av ändrad reglering finns. Genom lagförslaget närmar sig regleringen av vägtrafikmarknaden den reglering som gäller trafikmarknaden i övrigt.

Transportbalken är ett led i genomförandet av regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Enligt regeringsprogrammet ska hindren för innovativa tjänster och digitalisering undanröjas inom trafik- och transportsektorn. Transportbalken underlättar också införandet av interoperabla digitala biljett- och avgiftssystem genom att öppna gränssnitt för information och betalning säkerställs. Bestämmelserna bidrar också till att avveckla normer, vilket ingår i ett annat av regeringens spetsprojekt. Genom transportbalken skapas förutsättningar för trafik och mobilitet som serviceform (Mobility as a Service).

Lagförslaget stöder regeringsprogrammets mål att gallra bland kommunernas kostnader och beaktar riktlinjerna i regeringsprogrammet med avseende på lagstiftningen om person-, post- och godstransport.

Kommunikationsministeriet har sänt propositionsutkastet om transportbalken på remiss. Transportbalken har beretts öppet och i växelverkan med olika intressenter. Diskussionen med intressenterna fortgår under remissbehandlingen. Remisstiden går ut den 23 maj, och propositionen ska överlämnas till riksdagen i juni 2016.

Taxitillstånden blir företagsspecifika

De krav som gäller taxiföretagare ska lindras. Det kommer fortfarande att krävas taxitrafiktillstånd, men det kommer enligt lagförslaget att vara företagsspecifikt. Man frångår alltså tillstånden för enskilda fordon och förare. De krav som gäller taxiförare lindras alltså, men man prutar inte för den skull på säkerheten och skyddet för passagerare.

I och med ändringarna ska det bli lättare för taxiföretagarna att utveckla sin verksamhet i enlighet med efterfrågan. Tillståndskvoterna ska frångås och stationsplatsskyldigheten avvecklas. Taxitrafikanterna ska i framtiden t.ex. kunna ta emot kunder också på återresan. Det här gör systemet mer flexibelt och effektivt och underlättar verksamheten, särskilt på landsbygden.

Något pristak för taxiresan kommer inte att fastställas. Prisuppgifter eller grunderna för prissättningen ska meddelas innan resan inleds på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Tjänsteleverantören ska trots det kunna fastställa en modell för prissättningen.

Fordonens tillgänglighet och tillgången på tjänster ska vid behov tryggas genom separata avtal i fråga om grupper med särskilda behov. En beställare av transporter som betalas av samhället får ställa särskilda villkor på transporterna.

Småskalig verksamhet och resekedjor

Transportbalken tillåter såväl nuvarande som framtida trafiktjänster och förtydligar de olika aktörernas ställning och skyldigheter.

Utbudet av tjänster, i synnerhet på landsbygden och i glesbygdsområden förbättras när icke-yrkesinriktad verksamhet i liten skala får större utrymme. Det kommer inte längre att krävas verksamhetstillstånd för småskaliga person- och godstransporter. Tack vare denna ändring blir det möjligt med olika slags transportförsök och nya modeller för affärsverksamhet. Maximigränsen för verksamhet i liten skala kommer enligt förslaget att vara en årsinkomst på 10 000 euro. Inkomsten beskattas som förvärvsinkomst.

Det blir också lättare att driva företag inom kollektivtrafiken. I fortsättningen kommer det att räcka med trafiktillstånd, eftersom tillståndet för linjebaserad trafik och tillståndet för anropsstyrd trafik slopas. Gränsen för tillståndsplikt i fråga om godstrafiken höjs till EU:s minimigräns, dvs. 3,5 ton. Dessutom kommer traktorer som håller en hastighet på under 40 km/h att kunna transportera gods utan tillstånd. Den företagarkurs som har ingått bland kompetenskraven för förare inom person- och godstransporter slopas.

Bestämmelserna beaktar också nya former av mobilitetstjänster, bl.a. förmedlingstjänster. Den som tillhandahåller förmedlingstjänster ska försäkra sig om att den näringsidkare som ansvarar för transporten har trafiktillstånd eller att de ersättningar näringsidkaren betalar understiger gränsen för verksamhet i liten skala.

Transportbalken förbättrar interoperabiliteten mellan olika trafikslag. Genom transportbalken skapas förutsättningar för att en och samma aktör ska kunna sälja hela den resekedja och de mobilitetstjänster kunden behöver. För att skapa en sådan resekedja krävs det att de bakgrundssystem som biljett- och avgiftssystemen använder kommunicerar sinsemellan och är interoperabla.

Landskapens viktiga roll

Transportbalken har beretts jämsides med reformen av region- och landskapsförvaltningen.

Landskapen kommer att inta en viktig roll i trafikarrangemangen inom respektive region. Enligt regeringens riktlinjer ska ansvaret för den regionala planeringen av trafiksystem och ordnandet av kollektivtrafik överföras till landskapen. I och med de lagändringar som föreslås i transportbalken ska de behöriga myndigheterna kunna ordna trafiken på ett sätt som passar just den regionen med beaktande av dess särdrag. Trafiksäkerhetsverket Trafi kommer i fortsättningen att svara för de rikstäckande verksamhetstillstånden och koncessionerna. Trafi svarar också för övervakningen på riksnivå.

Beredningen av transportbalken fortsätter

I det andra skedet av beredningen ses i synnerhet bestämmelserna om förarutbildning, yrkeskompetens och trafikregistren över. Genom transportbalken vill man skapa förutsättningar för nya undervisningsmetoder och undersöka möjligheterna att övergå från en reglering som i första hand gäller utbildning till en reglering som gäller kunnande. I det andra skedet tas också marknadsbestämmelserna för andra trafikslag in i transportbalken. Det är meningen att utkastet till proposition ska sändas på remiss sommaren 2017.

I det tredje beredningsskedet beaktas sådana bestämmelser som inte har ingått i de tidigare skedena. I detta skede säkerställs också att de mål som har ställts för trafiksystemet och digitala tjänster har beaktats fullt ut. Utkastet till proposition om dessa bestämmelser ska enligt planerna sändas på remiss sommaren 2018.

Ytterligare information:

Laura Eiro, regeringsråd, enhetsdirektör, tfn 040 096 9293

Laura Vilkkonen, lagstiftningsråd, enhetsdirektör, tfn 040 500 0817

Susanna Metsälampi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 593 1257

regeringsråd Maija Ahokas 040 031 6178