Tredje fasen i beredningen av lagen om transportservice på remiss

Pressmeddelande 30.05.2018 14.44 fi sv en

Tredje fasen i beredningen av lagen om transportservice på remiss (Photo: LVM)

Kommunikationsministeriet har skickat på remiss de lagförslag som gäller den tredje fasen av lagen om transportservice. Remisstiden går ut den 19 juni 2018. Projektet genomförs i tre faser på grund av att innehållet i lagreformen är så omfattande.

Målet med lagen om transportservice är att skapa förutsättningar för ny teknik, digitalisering och nya affärskoncept inom transportsektorn.

När all reglering samlas i en lag blir det lättare att hantera transportsystemet som en helhet. Lagen är också ett verktyg för att öka interoperabiliteten mellan de olika delarna av transportsystemet.

Premisserna för lagen om transportservice är verksamhet på marknadsvillkor och högklassiga, prisvärda och effektivt producerade tjänster som motsvarar användarnas behov.

Syftet med lagen är att främja digitaliseringen av transportsystemet, införandet av nya innovationer och verkställandet av konceptet mobilitet som service (Mobility as a Service, MAAS).

I den nu pågående tredje fasen av projektet slutförs lagreformen. I detta skede gäller regleringen yrkeskompetens, beredskap, frågor som hänför sig till att öppna information som gäller postverksamheten om informationen används för utvecklingen av tjänster samt positioneringen av tunga vägfordon och fordon i järnvägs- och spårvägstrafiken. Meningen är att regeringen i samband med propositionen om ändring av lagen om transportservice även ska lämna en proposition för att tillåta elektroniska fraktsedlar.

Det övergripande projektet för att ta fram lagen om transportservice inleddes i november 2015. Reformen är ett led i regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet och smidigare författningar.

Enklare rutiner för utbildning för yrkeskompetens

För att få grundläggande yrkeskompetens för förare av tunga fordon föreslås det att man vid sidan av utbildning ska kunna välja ett alternativ som grundar sig på prov. Avsikten är att proven ska mäta samma kunskaper som utbildningsalternativet.

I fråga om yrkeskompetens inom sjöfarten föreslås det att räddningsverkens, polisens och Tullens fartyg inte ska omfattas av de allmänna kraven på kompetens och bemanning ifall de tillämpar ett utbildningssystem godkänt av Trafiksäkerhetsverket.

Öppen information om postverksamheten

Det föreslås att postlagen ska ändras så att postföretagen är skyldiga att lämna ut väsentlig information om posttjänsterna om informationen används för att utveckla tjänsterna. Väsentlig information är till exempel uppgifter om rutter, om placeringen av postboxar, postlådor och byggnader och om vilka byggnader, hushåll och postlådor som hör till ett visst postnummer. Målet med ändringen är att erbjuda konsumenter och företag bättre och effektivare posttjänster genom att öka konkurrensen inom sektorn. Tillgång till uppgifterna skulle också göra det lättare att kombinera person- och godstransporter.

Beredskapsplaner för stora transportföretag

I lagutkastet föreslås det också att alla större aktörer inom gods- och persontransporter ska göra upp en beredskapsplan mad tanke på tillbud och olyckor. Kravet ska inte gälla taxitrafik eller små företag som bedriver person- eller godstransporter. Med ändringen vill man skapa ett transportsystem som tål störningar bättre än det nuvarande.

Obligatorisk positionsbestämning för yrkestrafik

I fråga om vägtransporter föreslås det att man inom tung yrkestrafik och spårtrafik förpliktar fordonen att meddela sin position. Det betyder att fordonets positionsinformation ska finnas tillgänglig vid yrkesmässiga gods- och persontransporter. Förpliktelsen avses inte gälla taxitrafik. Positioneringen gör det möjligt att utnyttja ny teknik bl.a. för att förbättra säkerheten i plankorsningar och för att effektivisera trafikledningen.

Elektroniska fraktsedlar vid internationella vägtransporter

Utlåtande begärs förutom om lagen om transportservice även om en regeringsproposition med vilken Finland avses ratificera tilläggsprotokollet om elektroniska fraktsedlar till konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg. I och med ratificeringen blir det tillåtet att använda elektroniska fraktsedlar vid internationella vägtransporter. Detta skulle förbättra den finska transportsektorns konkurrenskraft och möjliggöra smidigare transporter.

Vad händer härnäst?

Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på nätet på adressen utlatande.fi eller via e-post till adressen kirjaamo@lvm.fi. Remisstiden går ut den 15 juni 2018. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänstemannauppdrag.

De lagar som har beretts under den första och andra fasen av lagen om transportservice träder i huvudsak i kraft den 1 juli 2018. Riksdagen godkände lagförslagen i april 2017 och mars 2018.

De bestämmelser som gäller informationens och informationssystemens interoperabilitet trädde i kraft redan den 1 januari 2018. Bestämmelsen om tillgång till tjänster på någon annans vägnar träder dock inte i kraft förrän den 1 januari 2019.

Ytterligare information:

Elektroniska fraktsedlar, positionsbestämning, beredskapsplaner
Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 040 071 9629
Laura Vilkkonen, överdirektör, tfn 040 500 0817

Yrkestrafik, postverksamhet
Elina Immonen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 303 2686
Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, överdirektör, tfn 050 344 3400