Understöd till 38 kommuner för 61 projekt för förbättring av förhållandena för gång och cykling

Pressmeddelande 15.02.2023 10.00 fi sv

Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom informerar

Transport- och kommunikationsverket Traficom har inom ramen för investeringsprogrammet för gång och cykling för kommuner beviljat totalt cirka 15,4 miljoner euro för 61projekt runtom i Finland. Genom projekten förbättras förhållandena för gång och cykling så att de blir attraktivare, smidigare och säkrare i städernas och kommunernas gatunät samt minskas utsläppen från trafiken.

Investeringsprogrammet är en av åtgärderna i Programmet för att främja gång och cykling som kommunikationsministeriet publicerade år 2018. I programmet ställs det som mål att gång och cykelresorna senast år 2030 ska ha ökat med 30 procent jämfört med år 2016. Investeringsprogrammet ingår som en åtgärd för främjande av hållbar mobilitet även i Färdplanen för fossilfria transporter och den riksomfattande trafiksystemplanen som publicerats år 2021.

Genom utveckling av infrastrukturen blir gång och cykling attraktivare och säkrare färdsätt 

Totalt kom det in 101 ansökningar om statsunderstöd år 2022. Totalt beviljades 15,4 miljoner euro för 61 projekt runtom i Finland som uppfyllde ansökningskriterierna. I ansökningsomgången beviljades statsunderstöd till ett större belopp än förväntat, eftersom man i denna ansökningsomgång har kunnat använda det anslag som blivit tillgängligt eller inte använts i samband med tidigare ansökningsomgångar.

”Högkvalitativa förhållanden attraherar större antal gående och cyklister. När antalet användare ökar är det nuvarande nätverket inte nödvändigtvis tillräckligt säkert. Nya insatser ökar hälso- och klimatfördelar. Finansieringen av gång och cykling har ökat under innevarande regeringsperiod”, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Understöd beviljades nu för femte gången. Sedan år 2018 har understöd inom ramen för investeringsprogrammet redan beviljats för 202 projekt i kommuner av olika storlekar.

Understöd för byggnad av gång- och cykelbanor och cykelparkeringar samt utveckling av vägledning

Statsunderstöd beviljades i första hand för de projekt där infrastrukturen för planerad gång- och cykeltrafik har hög kvalitet och som bedömdes ha de bästa förutsättningarna för att öka antalet gång- och cykelresor.

”Möjligheten att söka statsunderstöd har blivit ännu mer känd och år 2022 var det återigen nya kommuner som deltog i ansökningsomgången, vilket är fint. Det gläder oss att se hur kvaliteten på infrastrukturen som ska utvecklas i samband med projekten har förbättrats även i kommuner som tidigare deltagit i ansökan. Det finns potential att öka antalet gång- och cykelresor eftersom bil används ofta även på mycket korta sträckor. Utifrån de nationella resvaneundersökningarna från år 2016 och 2021 är cirka 40 procent av alla resor med bil mindre än fem kilometer långa”, säger Antti Rahiala, specialsakkunnig på Traficom.

I de projekt som understöd beviljas till förbättras infrastrukturen för gång och cykling t.ex. genom att bygga områden för gående, cykelbanor, cykelgator och broförbindelser avsedda för gående och cyklister. Därtill utvecklas vägledningen för cykeltrafik och möjligheterna till cykelparkering vid både infartsparkeringar och objekt som är centrala för daglig mobilitet.

I ansökningsomgången för 2022 beviljades finansiering tillEsbo, Helsingfors, Tavastehus, Idensalmi, Itis, Jyväskylä, Jämsä, Träskända, Kajana, Kankaanpää, Kyrkslätt, Kouvola, Kuopio, Kurikka, Lahtis, Villmanstrand, Lempäälä, Limingo, Liperi, S:t Michel, Uleåborg, Pemar, Pedersöre, Jakobstad, Raseborg, Reso, Rantasalmi, Rovaniemi, Siilinjärvi, Tammerfors, Torneå, Åbo, Nykarleby, Nystad, Vasa, Vanda, Vesilahti och Ylivieska.

Investeringsprogrammet för gång och cykling fortsätter

Det blir möjligt att söka projektunderstöd inom ramen för investeringsprogrammet också år 2023. Syftet är att öppna ansökan för 2023 redan vid slutet av våren.

Ytterligare information:

Transport- och kommunikationsverket Traficom:

Antti Rahiala, specialsakkunnig, tfn 029 534 5383, antti.rahiala(at)traficom.fi

Laura Langer, teamledare, tfn 029 534 6711, laura.langer(at)traficom.fi

Kommunikationsministeriet:

Hanna-Maria Urjankangas, specialsakkunnig, tfn 029 534 2170, hanna-maria.urjankangas(at)gov.fi