null Uppföljningsgrupp: Trådlösa förbindelser är en utmaning för kommunikationens tillgänglighet

Uppföljningsgrupp: Trådlösa förbindelser är en utmaning för kommunikationens tillgänglighet

Pressmeddelande 25.02.2010 18.53 fi sv

Övergången till trådlös teknik kan medföra problem beträffande kommunikationens tillgänglighet. Inom handikapporganisationerna råder ovisshet om i synnerhet hur texttelefoner, trygghetstelefoner, fjärrtolkning och kontakter till hemmets alarmcentraler fungerar med trådlös teknik. I Finland anlitar cirka 30 000 personer de här tjänsterna.

Det här konstateras i en färsk mellanrapport från uppföljningsgruppen för kommunikationens tillgänglighet.

Uppföljningsgruppen tillsatt av kommunikationsministeriet anser att utvecklingen inom kommunikations- och datatekniken till allra största delen är positiv för specialgrupperna. Kommunikationstjänsterna och terminalutrustningen har ökat möjligheterna till en ny slags växelverkan i synnerhet för hörsel- och synskadade.

Å andra sidan anser arbetsgruppen att det är en utmaning att de tjänster som flyttas över till webben kan förverkligas på ett så tillgängligt sätt som möjligt. På den här utmaningen bör man svara snabbt och med konkreta åtgärder. Den offentliga sektorn bör ta rollen av en föregångare i genomförandet av tillgängliga webbtjänster.

Den trådlösa tekniken går för närvarande inte att anpassa till de krav som tillgängligheten ställer. För dem som talar teckenspråk gäller problemet möjligheten att använda text- och bildtelefoner. Hittills har man inte hittat trådlösa system och trådlös teknik som kan ersätta en fast förbindelse.

Arbetsgruppen anser att man bör se till att de tjänster som handikappade personer behöver inte glöms bort och försvinner då tekniken förändras. Tjänsterna får inte vara bundna till en enda teknisk lösning.

I rapporten fäster man uppmärksamhet också vid hur snabb bredbandsförbindelsen är. Den definierade allmänna tjänsten med hastigheten minst en megabit per sekund är ett steg i rätt riktning, även om den är asymmetrisk och därför inte helt tillfredsställande. Den lägsta hastigheten gäller bara den inkommande förbindelsen.

Förutsättningen för att till exempel sköta ärenden på webben på teckenspråk eller använda fjärrtolkningsservice är att den utgående hastigheten för förbindelsen är tillräckligt stor. Därför bör man bestämma en miniminivå också för hastigheten på den utgående trafikens förbindelse.

Målsättningen i regeringens bredbandsprojekt är att varje hushåll och företag år 2015 befinner sig på högst två kilometers avstånd från ett fiberoptiskt eller kabelnät som möjliggör en förbindelse på 100 Mbit/s. Det här underlättar också användningen av webbtjänster som kräver höga hastigheter.

Åtgärdsprogrammet för tillgänglig kommunikation startade 2005 och avslutas i slutet av 2010. Uppföljningsgruppen rapporterar årligen om hur programmet framskrider.

Ytterligare information
uppföljningsgruppens ordförande, konsultativa tjänstemannen Aleksandra Partanen, tfn (09) 160 28671 eller 040 505 6124