Uppmärksamheten i bredbandslagen till projektens lönsamhet

Nyhet 13.06.2014 15.15 fi sv

Verkkokaapeleita (Kuva: Rodeo)

Bredbandslagen ändras så att det fästs mera uppmärksamhet vid den ekonomiska lönsamheten av bredbandsprojekt som genomförs med offentligt stöd.

Lagändringen förpliktar projektens genomförare att göra upp riskanalyser för nya projekt. I riskanalyserna ska ingå kartläggning av funktionella och ekonomiska risker i samband med projektet och planer för hantering av dem.

I och med ändringarna ska skyldigheten att följa upp bredbandsprojektens avkastning samt skyldigheten att återbetala för stora avkastningar endast gälla projekt som beviljats statligt stöd på över 10 miljoner euro. Dessutom ska regeringen lätta på projektgenomförarnas skyldighet att hyra ut ett nät som fått stöd till andra teleföretag.

Regeringen föreslog den 12 juni 2014 att ändringarna av lagen om byggande av bredband ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringen den 27 juni 2014 och att ändringarna träder i kraft den 30 juni 2014.

Syftet med bredbandslagen är att underlätta finansieringen av bredbandsprojekt som stöds av staten och kommunerna medan de byggs ut.

Lagen hänger samman med statsrådets principbeslut som fattades i december 2008, där målet är att i enlighet med efterfrågan ha en riksomfattande tillgång till internetförbindelser på 100 Mbit/s.