Utkast till lag för att förnya förarutbildningen

Pressmeddelande 19.05.2017 14.13 fi sv en

Kommunikationsministeriet har skickat ett utkast till lag för att förnya prestationskraven för körkort på remiss. Ändringarna som föreslås i körkortslagen gäller andra körkortskategorier än de som ger rätt att köra lastbil och buss. De nuvarande undervisningskraven som grundar sig på läroplaner ska slopas och inlärningsmetoden och tiden som används för inlärning ska kunna bestämmas fritt.

Remisstiden går ut den 22. juni 2017. Lagförslaget är ett led i regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.

- Det är fråga om en omfattande reform som gäller en stor mängd människor. Därför önskar jag att utkastet kommenteras aktivt och i bred omfattning. Förslaget syftar till att klargöra och lätta upp regleringen som gäller körkort så att man samtidigt beaktar kraven på trafiksäkerhet. Genom att öka flexibiliteten i undervisningen kan man också sänka körkortets pris, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Enligt förslaget ska alla som avlägger sitt första körkort oberoende av körkortskategori i början av utbildningen delta i en fyra timmar lång obligatorisk teoriutbildning. I utbildningen ska det ges grundläggande information om förandet av ett motordrivet fordon och kraven som gäller trafiksäkerheten. Utbildningen ska ordnas i bilskolan, men den ska också kunna ordnas som en del av grundskoleundervisningen eller utbildningen på andra stadiet.

Kraven på körkortsundervisningen och genomförandet av den ska lättas upp så att deltagande i undervisningen inte är bundet till läroplaner såsom för närvarande. Den som avlägger körkortet ska friare än nu kunna bestämma om hur körningen övas. I fråga om teoridelen ska undervisnings- och inlärningsmetoderna kunna väljas fritt, men för körundervisning ska krävas tillstånd av den behöriga myndigheten - antingen tillstånd att hålla bilskola eller undervisningstillstånd.

Den viktigaste ändringen som föreslås i fråga om avläggandet av körkort för personbilar (körkortskategori B) är att den nuvarande indelningen i tre olika skeden ska slopas. Däremot ska den som avlägger körkortet delta i en obligatorisk åtta timmar lång utbildning i identifiering av risker och körning under svåra förhållanden. Utbildningen motsvarar i hög grad den nuvarande fördjupningsdelen, vars innehåll har ansetts vara av stor betydelse i synnerhet när det gäller de ungas kunskaper i trafiksäkerhet. Utbildningen ska ges i första hand i bilskolan. För att de som avlägger ett körkort ska ha möjlighet att skaffa längre körerfarenhet ska körkortsundervisningen kunna inledas i 16 års ålder.

Villkoren för beviljande av undervisningstillstånd för körkort för personbil ska lindras så att pedalkravet slopas. Körundervisning med undervisningstillstånd ska kunna komplettera eller vara ett alternativ till bilskoleundervisningen.

I en förordning som utfärdas med stöd av lagen ska föreskrivas om ett minimum för obligatorisk körundervisning, på basis av vilken man gör en individuell bedömning av behovet av körundervisning eller övningskörning.

Det ska bli enklare att höja körkortskategorin för motorcykel till följande kategori. Om man har minst två års körerfarenhet kan kortet höjas till följande kategori genom att avlägga ett körprov. Om man har under två års körerfarenhet ska höjningen av kategorin kräva avläggande av både ett teori- och ett körprov.

I fortsättningen ska det finnas bara en traktorkortskategori i stället för de nuvarande kategorierna T och LT. Detta innebär att man med ett körkort i kategori T ska kunna köra traktorer med en konstruktiv hastighet som är högst 60 kilometer i timmen.

Ändringen av förarutbildningen så att den blir mer examensbaserad skulle medföra ändringar också i förarexamen. Till examen ska fogas nya delar som gäller körsäkerheten och identifiering av risksituationer. Teoriprovet ska bli mer krävande och i körprovet ska den tid som avläggs genom att köra i trafiken förlängas.

I samband med reformen av körkortslagen föreslås ändringar även i bland annat kraven som gäller körhälsa. När ett annat körkort än ett körkort för lastbil eller buss förnyas ska läkarutlåtande krävas för första gången först i 75 års ålder.

Giltigheten av ett utländskt körkort i fastlandsfinland utvidgas till att gälla alla körkort som utfärdats i en stat som Finland har erkänt. Genom att tillfälligt erkänna utländska körkort kan man underlätta till exempel användningen av olika resetjänster.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, överdirektör, tfn 050 344 3400

Sabina Lindström, chef för enheten, tfn 040 527 6103

Eija Maunu, regeringsråd, tfn 040 716 4140