Utkastet till Finlands digitala kompass på remiss

Pressmeddelande 04.04.2022 12.40 fi sv en

Utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen. (Bild: VNK)

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utkastet till Finlands digitala kompass. Utkastet till digitalt kompass har utarbetats i samarbete mellan olika ministerier och intressegrupper. I kompassen har det skapats en gemensam nationell vision och mål för digitaliseringen och dataekonomin fram till 2030.

Remisstiden för utkastet till digital kompass är den 31 mars–13 maj 2022. Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen drog upp riktlinjer för remissbehandlingen vid sitt möte den 25 mars 2022.

”Den digitala kompassen styr riktningen på den nationella utvecklingen. Vi måste stå i främsta ledet och vara förebilder när det gäller digitalisering. Vi ska målmedvetet, och tillsammans, genomföra målsättningarna med den digitala kompassen. Det är viktigt att vi utöver bildandet av ny affärsverksamhet också låter alla vara delaktiga i det digitala samhället”, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

”Finland ligger i täten i Europa när det gäller digitalisering. Hos oss pågår projekt, såsom den digitala identiteten, som stärker vår ställning som föregångare. Med hjälp av den digitala kompassen kan vi säkerställa att digitaliseringen framskrider målenligt och att projekt kan samordnas bättre. Den ger också en tydligare övergripande bild av digitaliseringen”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Efter remissbehandlingen behandlar ministerarbetsgruppen eventuella ändringar, varefter den nationella kompassen ännu ska granskas mot EU:s digitala kompass. Avsikten är att Finlands digitala kompass ska bli klar för publicering hösten 2022.

Mål för digitaliseringen och dataekonomin fram till 2030

Finlands digitala kompass baserar sig på EU:s digitala kompass som presenterades våren 2021. I Finlands digitala kompass fastställs en nationell ambitionsnivå med hänsyn till EU:s mål samt mer omfattande nationella mål.

Finlands digitala kompass är i enlighet med EU:s kompass indelad i fyra delområden: kompetens, digital infrastruktur, företagens digitalisering och digitala offentliga tjänster. I kompassen har man sammanställt prioriterade riksomfattande mål för varje delområde fram till 2030. I kompassen definieras dessutom åtgärder som behövs för att målen ska nås och indikatorer som ska följas upp. Dessa uppdateras regelbundet.

Den digitala kompassen stärker den gemensamma förståelsen för nyttan och konceptet med, och riktningen för digitaliseringen och dataekonomin nationellt och som en del av Europeiska unionen. Den digitala kompassen är en vägvisare i den globala digitala utvecklingen och visar också inriktningen för Finlands påverkansarbete.

Värden och principer som grund för kompassen

Finlands digitala vision för 2030 är ”Vi bygger ett attraktivt, konkurrenskraftigt, hållbart och välmående digitalt kompetent Finland”. Detta gör vi genom högklassig kompetens och omfattande bildning, människoorienterade offentliga tjänster, konkurrenskraftiga företag och innovationer, en säker infrastruktur av hög kvalitet, målmedvetet, konsekvent och tillsammans.

I beredningen av Finlands digitala kompass har man särskilt beaktat ekonomisk, social, och ekologisk hållbarhet, förtroende, en digital grön övergång, rättvis och ansvarsfull användning av data samt digital delaktighet, jämlikhet och bildning. Dessa perspektiv ses som genomgående teman inom alla delområden av kompassen.

Den digitala kompassen har beretts i nära samarbete med intressentgrupper

Under beredningen av Finlands digitala kompass har ett stort antal olika intressentgrupper hörts. Intressegrupperna har gett respons på målen och visionen i kompassen bland annat vid öppna, engagerande workshoppar.

Under remissbehandlingen har intressentgrupperna möjlighet att påverka innehållet i kompassen. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av kompassen i samarbete.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet går ut den 13 maj 2022. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissrundan fortsätter beredningen av kompassen i samarbete med intressentgrupper. Avsikten är att den digitala kompassen ska vara färdig att publicera hösten 2022.

Ytterligare information:

Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 040 096 9293

Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7142

Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 029 553 0117

Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530 149