Utländska medborgare kan på vissa villkor verka som befälhavare på handelsfartyg

Pressmeddelande 15.05.2008 15.13 fi sv

Befälhavaren på ett handelsfartyg under finsk flagg behöver i fortsättningen inte vara finsk medborgare. En lagändring som häver kravet på medborgarskap träder i kraft den 1 juni.

Vilken utlänning som helst får emellertid inte heller i fortsättningen fatta rodret på ett finskt fartyg. Som befälhavare får verka endast en medborgare i ett land som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett minimivillkor är också kravet att befälhavaren bör känna Finlands sjöfartslagstiftning. I praktiken innebär det att befälhavaren måste kunna finska eller svenska mycket bra.

Efter ändringen motsvarar Finlands sjölag EU:s lagstiftning. Enligt Europeiska kommissionen hindrade det medborgarskapskrav för befälhavaren som ingick i Finlands sjölag arbetstagarnas fria rörlighet och var därför mot EU:s grundläggande principer.

Ytterligare information:
sjöfartsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491 eller 040 5720166