null Utredning om ordnande av museiverksamhet inom trafik- och kommunikationsbranschen har publicerats

Utredning om ordnande av museiverksamhet inom trafik- och kommunikationsbranschen har publicerats

Pressmeddelande 28.08.2020 15.00 fi sv en

Gamla lok på Järnvägsmuseet i Hyvinge. (Foto: Yari2000/Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har tillsatt en specialsakkunnig, Risto Hakomäki från Museiverket, för att utreda ordnandet av museiverksamhet inom trafik- och kommunikationsbranschen. Nu har kommunikationsministeriet publicerat utredningen.

Utredningen har gått ut på att finna modeller för att trygga de administrativa och ekonomiska förutsättningarna för museer inom branschen. Genom utredningen fann man flera alternativ för en hållbar utveckling av museerna och museiobjekten.

Kommunikationsministeriet har tidigare understött museer inom trafik- och kommunikationsbranschen med statsunderstöd. För närvarande har ministeriet inget moment i budgeten för utbetalning av understöd.

Lagen förpliktar Trafikledsverket som hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde att sörja för kulturhistoriskt värdefulla objekt som det har i sin besittning. Verket besitter bland annat museivägar, museibroar, museijärnvägar, järnvägsbroar, fyrar, fartyg samt byggnader vid Järnvägsmuseet.

Även museilagen, som trädde i kraft den 1 januari 2020, påverkade innehållet i utredningen. I och med museilagen fick Finlands yrkesinriktade museifält en ny struktur. På fältet finns nu 32 museer med regionalt ansvar och 17 museer med riksansvar.

I utredningen kartlades bl.a. bil- och vägmuseet Mobilias administrativa och finansiella strukturer samt ett intensifierat samarbete mellan Finlands Flygmuseum och Finlands Flygvapenmuseum. Dessutom utreddes den strategiska utvecklingen av Finlands Järnvägsmuseum.

Utredningen innehåller sammanlagt 30 åtgärdsförslag.

I utredningen tas också ställning till det samhällsansvar som de statsägda bolagen inom branschen har när det gäller att stödja museiverksamheten.

Vad händer härnäst?

Utredarens åtgärdsförslag bedöms och behandlas härnäst i samband med Trafikledsverkets musei- och kulturarvsverksamhet.


Ytterligare information:

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 050 571 7751