Utredning: Omfattande stöd för utveckling av den gemensamma planeringen av markanvändningen, boendet och trafiken

Pressmeddelande 09.06.2022 09.25 fi sv

Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM

En utredning om MBT-avtalen som styr markanvändningen, boendet och trafiken har blivit färdig. Enligt utredningen är MBT-avtalen ett bra sätt att främja hållbar samhällsutveckling i de största stadsregionerna.

Avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT) är avtal som staten ingår med de största stadsregionerna. Målet med avtalen är att bygga klimatsmarta stadsregioner, öka bostadsproduktionen i lättillgängliga områden och öka de hållbara färdsättens, såsom kollektivtrafikens, andel av trafiken.

Utredningen innehåller 22 rekommendationer som uppmanar till att bland annat stärka MBT-avtalsförfarandets öppenhet, demokrati och legitimitet samt sakkunskapen om det.

”MBT-förfarandet anses i stor utsträckning vara ett lyckat sätt att främja en hållbar samhällsutveckling i de största stadsregionerna. Enligt vår observation finns det intresse att utveckla förfarandet tillsammans”, säger ordförande för arbetsgruppen för utredningen, arkitekt Matti Vatilo. ”Kommunernas roll förändras till följd av social- och hälsovårdsreformen. Detta märks i kommunernas investeringsförmåga och även i servicestrukturerna i regionerna. Det är viktigt att identifiera och beakta den nya situationen när vi fortsätter MBT-samarbetet”, betonar Vatilo.

”Jag vill tacka arbetsgruppen för de konkreta rekommendationerna för att utveckla MBT-avtalen i framtiden. Härnäst går vi igenom slutsatserna vid ministerierna och diskuterar vilka politiska riktlinjer som bör dras upp utifrån dem. Vid förberedelserna inför kommande avtal säkerställer man att MBT-förfarandet även i framtiden åstadkommer goda livsmiljöer och förbättrar människornas möjligheter att hitta en lämplig bostad till skäligt pris”, sade miljö- och klimatminister Maria Ohisalo när hon tog emot utredningen.

"Stadsregionerna har de bästa förutsättningarna att främja en hållbar trafik och minska utsläppen från trafiken. MBT-avtalen är ett av de viktigaste verktygen i samarbetet mellan städerna och staten. Vi har stärkt regionernas och statens gemensamma ansvar i all trafikplanering, varvid klimatmålen framskrider i samma takt som regionernas livskraft stärks", säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Avtalet utvärderas i en tid av förändring

För närvarande har MBT-avtal ingåtts med sju stadsregioner. MBT-avtal har ingåtts med Helsingforsregionen, Uleåborgsregionen, Tammerforsregionen och Åboregionen sedan 2011 och utvidgades till stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis våren 2021. I och med utvidgningen omfattas 55 procent av invånarna i Finland av MBT-avtal. Från och med 2020 har avtalsperioden förlängts till 12 år för att den ska motsvara den nationella trafiksystemplanens längd.

På grund av de förändringar som skett under de senaste åren vill man utvärdera och utveckla hela verksamhetssättet. I utredningen granskades hanteringen av förhandlingsprocessen, parternas roller och ansvar samt verkningarna av avtalen. Materialet utgjordes av såväl intervjuer med olika parter som olika dokument och bakgrundslitteratur. Det gjordes också jämförelser med praxis i andra länder.

Vad händer härnäst?

De ansvariga myndigheterna och de politiska beslutsfattarna behandlar härnäst rekommendationerna i utredningen. De följande stegen i MBT-avtalsförfarandet presenteras också vid ett webbinarium som ordnas av ministerierna den 14 juni.

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet tillsatte den 30 november 2021 en arbetsgrupp för att utarbeta en utredning om bedömning och utveckling av MBT-avtalsförfarandet. Arbetsgruppens sakkunnigmedlemmar var Petri Jalasto, Hanna Mattila och Matti Vatilo. MBT-avtalsregionerna företräddes av Hannu Penttilä, Jyrki Mattila, Helena Rissanen, Mirja Vehkaperä och Meri Lumela.

Mer information:

Anna-Leena Seppälä, byggnadsråd, tfn 0295 250242, anna-leena.seppala@gov.fi

Johanna Juselius, minister Harakkas specialmedarbetare, tfn 050372 7062, johanna.juselius@gov.fi

Matti Vatilo, ordförande för arbetsgruppen för utvärdering, tfn 040506 1168, mattivatilo@gmail.com