Tillbaka

Utredningspersonens förslag: Vägverket blir ett aktiebolag om två år

Utredningspersonens förslag: Vägverket blir ett aktiebolag om två år

Pressmeddelande 27.01.2005 00.00 sv

Utredningspersonen Mikko Talvitie föreslår att Vägverket skall ombildas till ett av staten helägt aktiebolag i början av 2007.

Kommunikationsministeriet har utsett Talvitie till utredningsperson med uppgift att granska Vägverkets organisationsutveckling samt konkurrenssituationen på marknaden för jord- och vattenbyggnad. Att behovet att utveckla Vägverkets organisation utreds finns inskrivet i regeringsprogrammet. Talvitie överlämnade sin rapport till kommunikations-minister Leena Luhtanen den 27 januari.

Den nuvarande affärsverksmodellen begränsar Vägverkets affärsverksamhet och försvagar konkurrensneutraliteten på marknaden, säger Talvitie i utredningen. Han jämförde den befintliga affärsverksmodellen, särskilt den för Vägverket utvecklade modellen, med aktie-bolag bl.a. från de anställdas, marknadernas och kundernas synvinkel.

Talvitie hade som uppdrag att undersöka hur lagstiftningen behöver ändras om Vägverket fortsätter sin verksamhet som ett affärsverk. Enligt utredningen skulle det krävas ändring-ar i offentlighets-, upphandlings- och affärsverkslagstiftningen.

"Lagstiftningsmässigt skulle det vara svårt och i det närmaste omöjligt att utveckla affärs-verksmodellen på grund av misstrogenhet och intressekonflikter förknippade med utveck-lingsåtgärderna för vilka staten skulle bära det slutliga ansvaret", skriver Talvitie i rappor-ten.

Därför har han gått in för att förespråka aktiebolagsmodellen. Talvitie anser att ett aktiebo-lag är den enklaste och effektivaste modellen med tanke på Vägverkets verksamhet och utveckling.

Enligt utredningen är det viktigt att Vägverkets verksamhetsområde ändras genom lag så fort som möjligt. Vägverket skall kunna verka även utomlands och verksamhetsbetingel-serna skall så långt som möjligt vara desamma som för konkurrenterna, föreslår Talvitie.

Marknaden för jord- och vattenbyggnad har enligt Talvities utredning fungerat väl sedan reformen av Vägverket år 2001. Vägverket har inte längre en nationellt eller regionalt sett dominerande marknadsposition. Som stöd för utredningen lät ministeriet göra en konkur-rent- och marknadsanalys om Vägverket samt en analys av pensionsfrågor till följd av en eventuell bolagisering.

Talvitie är ordförande för Vägverkets styrelse. Han har biträtts av en expertgrupp med fö-reträdare för kommunikationsministeriet, Vägverket och de anställda. Sekreterare för ut-redningsarbetet var regeringsrådet Pekka Hurtola.Ytterligare information:
generaldirektör Mikko Talvitie, tfn (09) 8277 2000
regeringsrådet Pekka Hurtola, sekreterare, tfn (09) 160 28475