null Utvecklingsprogram för digitaliseringen av varutransporter

Utvecklingsprogram för digitaliseringen av varutransporter

Pressmeddelande 06.02.2018 10.46 fi sv en

Kommunikationsministeriet bereder tillsammans med intressegrupperna ett principbeslut av statsrådet för att utveckla godslogistiken.

Ministeriet har skickat ett utkast till utvecklingsplan på remiss och remissförfarandet pågår till och med den 28 februari 2018. Planen stöder regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.

- Logistikbranschen, liksom övriga samhällssektorer, står inför en brytning inom en nära framtid. För närvarande är digitaliseringen fortfarande en konkurrensfördel för logistikföretagen, men inom kort återstår det att se, vilka företag som växer och utvecklas och vilka som förtvinar. Avsikten med utvecklingsplanen är att stärka digitaliseringen av logistiken, transportsektorn och hamnarna, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Visioner för 2022 och 2025

Målet är att man för Finland senast 2022 har skapat nya verksamhetsmodeller som möjliggör ett bättre informationsflöde med godset i transportkedjorna och mellan dem. Till följd av detta minskar det manuella arbetet. Samtidigt föds nya affärskoncept för godslogistiken.

Senast 2025 ska de affärsmodeller som tagits fram i Finland även tillämpas internationellt. Digitaliseringen av logistiken har minskat de skadliga miljöeffekterna, sänkt transportkostnaderna och höjt företagens produktivitet.

Fyra mål

I utvecklingsplanen föreslås fyra praktiska mål för att uppnå dessa visioner.

För det första är det nödvändigt att skapa ett nätverk för utspridda, interoperabla system. Informationen bör vara i digital, maskinläsbar och kompatibel form och den måste kunna delas i realtid och automatiskt i transportkedjor och dem emellan. Eftersom systemen diskuterar sinsemellan räcker det att logistikinformationen sparas i ett enda system.

För det andra måste kortdistanslogistiken förbättras. Samhällen där produkter och tjänster är tillgängliga dygnet runt behöver motsvarande distributionslogistik. Detta har även mer långtgående konsekvenser för transportkedjorna. Webbhandeln har redan ändrat de affärsorienterade distributionsstrukturerna till konsument- och kortdistansorienterade distributioner.

För det tredje måste man satsa på att utveckla den intelligenta automatiseringen av logistiken. Inom logistiken syns automatiseringens inverkan på flera ställen, till exempel som en ökning av automatiserade etapper i transportkedjan. I hamnarna förflyttas containrar redan av automatiserade containerkranar. Det behövs inte längre manuellt arbete för att förflytta paket. Denna utveckling måste också främjas i automatiseringen av de tunga godstransporterna såsom försök med kolonner av förarlösa långtradare.

För det fjärde är ett viktigt mål att påskynda digitaliseringen av hamnarna. Automatiseringsutvecklingen är snabb på olika håll i världen. Det finns företag i Finland som tillhör världseliten när det gäller utveckling och utbud av hamnautomatisering. Denna sakkunskap samt testningsmöjligheten för fjärrstyrda fartyg skulle kunna utnyttjas globalt när det gäller att snabba upp digitaliseringen av hamnar.

För att målen ska uppfyllas föreslås cirka trettio åtgärder som bland annat gäller elektroniska fraktsedlar, utnyttjandet av geodata inom yrkestrafiken, delning av logistikinformation, standardisering av informationen samt försök och pilotprojekt inom automatiseringen av transportkedjor.

För att kunna uppnå målen och genomföra åtgärderna krävs det att lagstiftningshindren undanröjs, samarbetsprojekt genomförs och att attityder samt EU och internationella organisationer påverkas.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet går ut den 28 februari 2018. Begäran om remissyttranden har publicerats på adressen https://www.lausuntopalvelu.fi/SV. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett remissyttrande.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av principbeslutet med logistiknätverkets öppna workshop i början av mars.

Ytterligare uppgifter

Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, 0400 719 629

Laura Vilkkonen, avdelningschef, 040 500 0817